Test LAA pro leteckou navigaci

Osa zemská je myšlená přímka vedoucí středem Země kolmá na rovník. Místa, kde protíná povrch Země se nazývají póly (točny). Jsou to
a) magnetické
b) zeměpisné
c) totožné
Poloha zeměpisného a megnetického pólu je
a) totožná
b) není shodná
c) magnetický pól je vždy na východ od zeměpisného
Malá kružnice je
a) kružnice, jejíž rovina neprochází středem zeměkoule
b) poledník, který prochází rovníkem na opačné straně
c) jakákoliv kružnice na povrchu Země neprocházející průsečíkem nultého poledníku a rovníku
Velká kružnice je
a) největší kružnice na zeměkouli
b) kružnice, jejíž střed je totožný se středem zeměkoule
c) pouze rovník a nultý poledník
Zeměpisný poledník je
a) část kružnice, jejíž rovina je kolmá na zemskou osu
b) polovina poledníkové kružnice
c) kružnice kolem zeměkoule
Nultý poledník je
a) poledník, na kterém se zeměpisná šířka i délka rovnají nule
b) poledník procházející hvězdárnou v Greenwichi, ovšem pouze na malé kružnice
c) poledník, zvaný též základní, procházející hvězdárnou v Greenwichi
Zeměpisné souřadnice nám udávají
a) název určitého místa
b) zeměpisnou polohu určitého místa
c) polohu časového pásma
Dříve než v Praze vychází slunce
a) v Londýně
b) v Paříži
c) v Moskvě
225° je vedlejší světová strana
a) jihovýchod
b) severozápad
c) jihozápad
045° je vedlejší světová strana
a) severovýchod
b) severozápad
c) jihozápad
Kurz měříme ve stupních
a) ve směru otáčení hodinových ručiček
b) proti směru otáčení hodinových ručiček
c) na východ po směru, na západ proti směru hodinových ručiček
Směr měříme
a) od nultého poledníku
b) od severu zeměpisného místního poledníku
c) od směrníku
Pro označení směru používáme zásadně skupinu čísel
a) třímístnou
b) dvoumístnou
c) podle potřeby
Zeměpisný sever a jih
a) mění se v závislosti na roční době
b) působí na něj magnetismus Země
c) nemění polohu
Zeměkoule je
a) ideální koule
b) rotační elipsoid na pólech zploštělý
c) síť souřadnicových čar
Ortodroma je část velké kružnice a nejkratší spojnice dvou bodů na povrchu zamském
a) ano
b) ne
c) pouze uvažujeme-li let po rovníku
Loxodroma je křivka svírající s poledníky stále stejný úhel
a) ano
b) ne
c) pouze uvažujeme-li let po rovníku
Sever magnetický je směr, který
a) určuje magnetka kompasu, na kterou nepůsobí žádné rušivé vlivy
b) je určený myšlenou přímkou, která vede středem Země a protíná její povrch v bodech, které nazýváme sever magnetický a jih magnetický
c) změříme na mapě
Deklinace je úhel mezi severem
a) zeměpisným a kompasovým
b) magnetickým a kompasovým
c) zeměpisným a magnetickým
Zápis D = +2 znamená
a) západní, tj. kladnou deklinaci
b) východní, tj. zápornou deklinaci
c) východní, tj. kladnou deklinaci
Zápis D = -4 znamená
a) západní, tj. kladnou deklinaci
b) západní, tj. zápornou deklinaci
c) východní, tj. zápornou deklinaci
Izogona je
a) čára spojující magnetický a zeměpisný pól
b) přímka, na které leží stejné agony
c) čára spojující místa se stejnou deklinací
Agona je
a) čára spojující místa s kladnou deklinací
b) čára spojující místa se zápornou deklinací
c) čára spojující místa s nulovou deklinací
Deviace je způsobena
a) magnetickými předměty v blízkosti magnetky kompasu
b) magnetismem Země
c) průběhem denní doby
Zápis D = +2 znamená, že kompasový sever je
a) západně od severu magnetického
b) východně od severu magnetického
c) západně od severu zaměpisného
Je-li sever magnetický východně od severu zeměpisného, deklinace je
a) východní a označuje se +
b) západní a označuje se -
c) východní a označuje se -
Průměrná deklinace je nyní v ČR
a) 0,5 - 2°
b) 1 - 5°
c) 3 - 7°
Srovnávací orientace spočívá v
a) srovnávání terénu s mapou a opačně
b) srovnávání vypočtených časů se skutečností
c) srovnávání navigačních přístrojů (GPS) s mapou
Který z dále uvedených podmínek je nejdůležitější pro srovnávací navigaci?
a) navigační příprava
b) dobrá mapa
c) viditelnost země
Navigace výpočtem je
a) srovnávání vypočtených časů se skutečností
b) podkladem celé práce pro navigační vedení letadla
c) vedení letadla po trati podle navigačních výpočtů pomocí navigačních přístrojů
Traťová rychlost (TR) je
a) rychlost, kterou nám udává rychloměr
b) rychlost vůči vzduchové hmotě
c) rychlost, kterou letadlo letí vůči zemi
Úhel mezi severem zeměpisným a plánovanou tratí, měřený od severu zeměpisného je
a) úhel větru na trať
b) úhel letadla
c) plánovaný traťový úhel zeměpisný
Úhloměrem měříme traťový úhel
a) od severu zeměpisného
b) od severu magnetického
c) od severu kompasového
Úhel snosu je
a) úhlový rozdíl mezi prodlouženou osou letadla a tratí letěnou
b) rozdíl ve stupních mezi Kz a směrem větru
c) úhlový rozdíl mezi severem zeměpisným a magnetickým
Úhel snosu se měří
a) od severu zeměpisného k trati
b) od Kz k trati letěné
c) mezi kurzem magnetickým a kurzem kompasovým
Velikost úhlu větru na trať může být
a) 0 - 360°
b) 0 - 180°
c) 0 - 045°
Při provádění srovnávací orientace během letu orientujeme mapu
a) tak, aby se daly dobře číst nápisy na mapě
b) podle význačných orientačnch bodů
c) tak, aby směr letu přenesený do mapy byl shodně orientovaný s podélnou osou letadla
Ke ztrátě orientace za letu může dojít především
a) není-li mapa správně orientovaná podle světových stran
b) je-li kouřmo
c) nejsou-li stranou od letadla vidět dobře orientační body
Při provádění srovnávací orientace je vždy spolehlivější
a) pozorně prohlížet terén pod letadlem
b) soustředit pozornost na význačný orientační bod
c) vyhledat a určit několik orientačních bodů
Při srovnávání mapy s terénem je nejdůležitější
a) přesné hodinky
b) pozorně prohlížet terén pod letounem a zběhlost ve čtení mapy
c) přesný kompas
Hlavními navigačními přístroji jsou
a) variometr, rychloměr, sklonoměr
b) rychloměr, kompas, hodiny
c) výškoměr, kompas, variometr
Kritický bod je
a) místo na trati plánované, ze kterého je stejná časová vzdálenost do místa startu i do místa přistání
b) místi na trati, kam až letadlo může dolětět, aby se za současného stavu paliva mohlo vrátit
c) bod na plánované trati nejvíce vzdálený od VBT
Provádíme-li zatáčku na sever podle magnetického kompasu, zatáčku
a) přetočíme
b) nedotočíme
c) zastavíme přesně na zamýšleném kurzu
Provádíme-li zatáčku na jih podle magnetického kompasu, zatáčku
a) přetočíme
b) nedotočíme
c) zastavíme přesně na zamýšleném kurzu
Provádíme-li zatáčku na západ podle magnetického kompasu, zatáčku
a) přetočíme
b) nedotočíme
c) zastavíme přesně na zamýšleném kurzu
Provádíme-li zatáčku na východ podle magnetického kompasu, zatáčku
a) přetočíme
b) nedotočíme
c) zastavíme přesně na zamýšleném kurzu
Letíte-li směrem na východ a přidáte plyn, magnetický kompas
a) bude ukazovat zatáčku na jih
b) bude ukazovat zatáčku na sever
c) bude ukazovat stále stejný kurz
Letíte-li směrem na západ a přidáte plyn, magnetický kompas
a) bude ukazovat zatáčku na jih
b) bude ukazovat zatáčku na sever
c) bude ukazovat stále stejný kurz
Letíte-li směrem na východ a stáhnete plyn, magnetický kompas
a) bude ukazovat zatáčku na jih
b) bude ukazovat zatáčku na sever
c) bude ukazovat stále stejný kurz
Letíte-li směrem na západ a stáhnete plyn, magnetický kompas
a) bude ukazovat zatáčku na jih
b) bude ukazovat zatáčku na sever
c) bude ukazovat stále stejný kurz
Magnetický kompas ukazuje přesně kurz, pokud letíte
a) na sever nebo na jih
b) na východ nebo na západ
c) bez změny výšky a změny rychlosti
Letoun letící kurzem 265 za větru 085 bude
a) mít vítr v zádech
b) mít vítr proti směru letu
c) mít vítr zprava zezadu
Doba východu a západu slunce se mění
a) s roční dobou
b) působením magnetického pole zeměkoule
c) intenzitou slunečního záření
Středovým poledníkem nultého časového pásma je
a) poledník, procházející hvězdárnou v Greenwichi v Anglii
b) poledník, procházející městem Oxford v Anglii
c) poledník, procházející severním zeměpisným pólem
1° zeměpisné délky představuje časově
a) 1 min
b) 4 min
c) 6 min
Zkratka UTC používaná v civilním letectví pro čas je
a) čas odvozený od LMT
b) čas jarní rovnodennosti
c) atomový čas koordinovaný k času astronomickému
Rozdíl mezi UTC a letním časem v ČR je
a) 1 hodina
b) není žádný
c) 2 hodiny
Rozdíl mezi UTC a zimním časem v ČR je
a) 2 hodiny
b) 1 hodina
c) není žádný
Zobrazit zemský povrch v rovině bez zkreslení
a) je možné
b) není možné
Pro výpočet doby letu z VBT do KBT použijeme
a) indikovanou vzdušnou rychlost - IAS
b) pravou vzdušnou rychlost - TAS
c) traťovou rychlost - GS
Vrstevnice (izohypsy) jsou uzavřené prostorové křivky spojující místa o stejné
a) nadmořské výšce
b) záporné výšce, tzv. hloubnice
c) deklinaci
Letecká mapa ICAO 1 : 500 000 je věrohodná
a) v tratích a plochách
b) v úhlech, tratích a plochách
c) v úhlech
Skutečný, zcela holý povrch Země se soušemi, nerovnostmi a hladinami moří se nazývá
a) projekce mapy
b) topografická plocha
c) topografická situace
Letecké navigaci vyhovují nejlépe mapy, které
a) jsou v měřítku 1 : 500 000
b) mají přesné úhly
c) věrně zobrazují topografickou situaci a úhly
Terénní útvary, jako jsou lesy, louky, jezera, hrady, silnice, železnice atd..., nazýváme
a) projekcí mapy
b) topografickou plochou
c) topografickou situací
10 cm na mapě 1 : 200 000 odpovídá ve skutečnosti
a) 50 km
b) 20 km
c) 200 km
9 cm na mapě 1 : 500 000 odpovídá ve skutečnosti
a) 45 km
b) 50 km
c) 60 km
Směr východ odpovídá kurzu
a) 270°
b) 180°
c) 090°
Směr západ odpovídá kurzu
a) 270°
b) 180°
c) 090°
Směr sever odpovídá kurzu
a) 180°
b) 360°
c) 090°
Kurz jih znamená, že letadlo letí kurzem
a) 180°
b) 270°
c) 090°
Kurz sever znamená, že letadlo letí kurzem
a) 180°
b) 090°
c) 360°
Kurz západ znamená, že letadlo letí kurzem
a) 180°
b) 270°
c) 360°
Kurz východ znamená, že letadlo letí kurzem
a) 180°
b) 270°
c) 090°
Údaje pro nastavení výškoměru se udávají
a) v milimetrech
b) v hektopascalech
c) ve stopách
Horizontální rychlost se udává
a) ve stopách
b) v uzlech
c) v km/h, v m/s, v uzlech
Čas se udává
a) ve stupních
b) v hodinách, minutách, sekundách s tím, že minuta začíná 1. sekundou a končí 60. Sekundou
c) v hodinách, minutách, sekundách s tím, že minuta začíná ve 30. sekundě předchozí minuty a končí ve 30. sekundě následující minuty
Zkratka ELEV znamená
a) výška bodu na povrchu Země měřená od střední hladiny moře
b) kromě
c) vysílání
Průměrná spotřeba = 21 l/h, doba letu 2° 10'
a) spotřebujete 42 l
b) spotřebujete 45,5 l
c) spotřebujete 52 l
Průměrná spotřeba = 11 l/h, doba letu 1° 30'
a) spotřebujete 16,5 l
b) spotřebujete 17,5 l
c) spotřebujete 18,5 l
Během letu zjistíte, že cílového letiště dosáhnete za 45 min, zbytek LPH 10 l, průměrná spotřeba činí 15 l/h. Doletíte bez plnění LPH na cílové letiště?
a) ano
b) ne
Během letu zjistíte, že vám zbývá 17 l LPH při půměrné spotřebě 11 l/h. Toto množství LPH vám vystačí na
a) 1° 10'
b) 1° 30'
c) 1° 50'
Po startu zjistíte silnější vítr, který prodlouží čas letu o 0° 30'. Máte zásobu 15 l LPH při průměrné spotřebě 8 l/h. Cílového letiště jste podle navigační přípravy měl dosáhnout za 1° 30'. Doletíte bez doplnění LPH na cílové letiště?
a) ano
b) ne

Máte připomínku nebo námět k Aerowebu?
Budeme potěšeni za každý váš námět nebo připomínku. Stále je co zlepšovat :-)


Číslo publikace ISSN 1801-6847. Copyright (c) 2005-2014 Aeroweb.cz. All rights reserved.
Server provozuje společnost Mavisys, s.r.o.