Test LAA pro aerodynamiku a mechaniku letu ultralehkých letounů

Vysunutí podvozku způsobí převážně
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
mildin 80 mildin 30 mildin 500
a) vzrůst součinitele vztlaku
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
b) pokles součinitele odporu a změnu klopivého momentu
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) vzrůst součinitele odporu a změnu klopivého momentu
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
Z jakého důvodu je omezena maximální rychlost letu s vysunutými vztlakovými klapkami?
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
a) letoun by měl příliš velký vztlak a stále by stoupal, až by přešel do pádu na vysoké rychlosti
b) velké zešikmení proudu za křídlem by zvětšilo účinnost ocasních ploch natolik, že by letoun přešel do střemhlavého letu
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
c) mohlo by dojít k překročení povoleného zatížení vztlakové klapky
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
Jaký účinek má slot?
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) zvýší cestovní rychlost
b) umožní zvětšení kritického úhlu náběhu
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
c) zvětší součinitel třecího odporu
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
Podle Mezinárodní standardní atmosféry (MSA) hustota vzduchu s rostoucí výškou
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
a) roste
b) klesá v závislosti na tlaku a teplotě
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
c) nejprve roste a potom prudce klesá
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Podle průběhu MSA tlak s rostoucí výškou
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
a) klesá a dosahuje ve výšce 5,5 km poloviční hodnoty, než při hladině moře
b) roste a dosahuje ve výšce 5,5 km dvojnásobné hodnoty, než odpovídá MSA
c) zpočátku klesá a po dosažení izobarické hodnoty roste
Podle průběhu MSA teplota s rostoucí výškou
a) roste, a to o 0,65° C na 100 m
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) klesá, a to o 0,65° C na 100 m
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) klesá o 1° C na 100 m
mildin 80 mildin 30 mildin 500
Výchozí hodnoty MSA jsou
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
a) tlak 1013,25 hPa, teplota 0° C, hustota vzduchu 1,225 kg/m3, tíhové zrychlení 9,81 m/s2
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) tlak 1013,25 hPa, teplota 15° C, hustota vzduchu 1,225 kg/m3, tíhové zrychlení 9,81 m/s2
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) vždy udávány pro každé letiště v AIP
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 30 mildin 500
Zkratka ,,IAS" udávající rychlost znamená
a) doporučenou rychlost pro stoupání
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
b) skutečnou rychlost letadla vůči zemi
c) indikovanou rychlost letu, tj. rychlost letadla, kterou udává indikátor pitot-statické rychloměrné soustavy
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
mildin 80 mildin 30 mildin 500
Jak se změní rychlost proudění a statický tlak v něm, když se zhustí v nějakém místě proudnice?
a) rychlost se zvýší, statický tlak se zvýší
b) rychlost se zvýší, statický tlak klesne
c) rychlost klesne, statický tlak klesne
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
Úhel náběhu je geometrický úhel, který
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 90 mildin 500
a) svírá směr nabíhajícího proudu vzduchu s tětivou profilu
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
b) svírá tětiva profilu s vodorovnou rovinou (horizontem)
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 90 mildin 500
c) svírá směr nabíhajícího proudu s vodorovnou rovinou (horizontem), tj. nulový v horizontálním letu
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Při obtékání tělesa vznikají aerodynamické síly. Nazývají se
mildin 80 mildin 90 mildin 500
a) vztlak a podtlak
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 30 mildin 500
b) vztlak, tíha a odpor
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
c) výsledná aerodynamická síla, která se rozkládá na vztlak a odpor
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Vztlak na profilu vzniká v důsledku
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
a) zhuštění proudnic pod profilem, tím se pod profilem vytvoří přetlak, nad profilem se proudnice rozšíří a tím se nad profilem vytvoří podtlak
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
b) zhuštění proudnic nad profilem, tím se nad profilem vytvoří podtlak, pod profilem se proudnice rozšíří a tím se pod profilem vytvoří přetlak
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
c) náporu vzduchu na spodní stranu profilu (při kladném úhlu náběhu)
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
Kde začíná na profilu odtrhávání proudu?
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) v mezní vrstvě na sací straně profilu u odtokové hrany
b) v mezní vrstvě na sací straně profilu u náběžné hrany
c) v úplavu na sací straně profilu u náběžné hrany
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
Odtržení proudu na profilu má za následek
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
a) náhlý pokles součinitele vztlaku, změnu součinitele klopivého momentu a vzrůst součinitele odporu
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
b) náhlý pokles součinitele odporu a vztlaku
c) vzrůst součinitele odporu
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
Jak se nazývají druhy odporu, které vznikají na profilu a v čem mají svůj původ?
a) třecí odpor vzniká v mezní vrstvě a tlakový odpor vytvořením úplavu při odtrhávání proudu
b) třecí odpor vzniká na zadní straně profilu za jeho maximální tloušťkou
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
c) indukovaný odpor vzniká obtékáním profilu indukovanou rychlostí, třecí odpor třením vzduchu o konstrukční výčnělky profilu
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
Vztlak při obtékání profilu v důsledku vytvoření rozdílu tlaků nad a pod profilem. Jaký tlak je pod a nad profilem a jaký je při běžných úhlech náběhu poměr jejich velikostí?
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
a) pod profilem vzniká přetlak, nad profilem podtlak, jejichž velikosti jsou stejné
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) pod profilem vzniká podtlak, nad profilem přetlak, který je asi třikrát větší, než podtlak
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
c) pod profilem vzniká přetlak, nad profilem podtlak, ve vzájemném poměru je 1/3 přetlaku a 2/3 podtlaku
Indukovaný odpor lze zmenšit
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
a) tloušťkou profilu a koncovými tělesy na koncích křídla
b) štíhlostí křídla a vhodným zakončením křídla
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 90 mildin 500
c) šípem křídla a tloušťkou profilu
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
Obtékání křídla se na rozdíl od profilu vyznačuje
mildin 80 mildin 90 mildin 500
a) tloustnutím mezní vrstvy, zvětšením součinitele odporu a výrazným vzrůstem součinitele vztlaku
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
mildin 80 mildin 90 mildin 500
b) vytvořením vírů na jeho koncích, zvětšením součinitele odporu a změnou průběhu vztlakové čáry
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
c) vytvořením vírů na jeho koncích, poklesem součinitele odporu a změnou průběhu vztlakové čáry
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
mildin 80 mildin 90 mildin 500
Čím je způsobeno značné snížení indukovaného odporu za letu a jaké jsou jeho projevy?
a) ke snížení indukovaného odporu dojde, jestliže se na nosných plochách letounu vytvoří námraza, která změní tvar křídla. Dojde ke zmenšení koncových vírů a výrazně se zvýší klouzavost
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
b) ke snížení indukovaného odporu dojde za letu v těsné blízkosti země, kdy malá vzdálenost křídla od země omezí vytvoření koncových vírů. Výrazně se tak zvýší klouzavost
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
c) ke snížení indukovaného odporu dojde za letu ve velké výšce, kdy se vlivem malé hustoty vzduchu nevytvoří dostatečně velký tlakový spád pro vznik koncových vírů. Výrazně se tak zvýší klouzavost
V blízkosti země letoun ,,plave". To je způsobeno
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) zvětšením klouzavosti, neboť vlivem blízkosti země se omezí vznik koncových vírů na křídle
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
mildin 80 mildin 90 mildin 500
b) zmenšením minimální rychlosti letu v důsledku větší hustoty vzduchu v menších výškách
c) vytvořením přídavného vztlaku na kolech podvozku letadla, která jsou obtékána v bezprostřední blízkosti země
Do jaké výšky lze počítat s ,,přízemním efektem" v blízkosti země?
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) asi do výšky jako je polovina rozpětí křídla
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
b) do výšky 1 m
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
c) u ULLa do výšky přibližně 20 m
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Aerodynamickým a geometrickým zkroucením křídla se
a) zmenšuje indukovaný odpor
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
mildin 80 mildin 90 mildin 500
b) zabraňuje odtrhávání proudu na koncích křídla
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) zabraňuje odtrhávání proudu u kořene křídla
V čem spočívá princip aerodynamického zkroucení křídla, které zabraňuje odtržení proudu na jeho koncích v oblasti křidélek?
a) na konci křídla je použit profil, který dosahuje později kritického úhlu náběhu, než profil použitý u kořene
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) na konci křídla je profil nastaven na menší úhel, než profil u kořene
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
mildin 80 mildin 90 mildin 500
c) křídlo na konci nesmí být příliš torsně tuhé, aby bylo umožněno měnit jeho úhel náběhu podle intenzity působení tlaku
mildin 80 mildin 90 mildin 500
Vysunutí brzdících klapek způsobí:
a) zvýšení klouzavosti a snížení pádové rychlosti
b) zvýší opadávání a pádovou rychlost
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) sníží opadávání a zvýší klouzavost
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Při zvětšování úhlu náběhu
mildin 80 mildin 30 mildin 500
a) roste součinitel vztlaku a odporu
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
b) klesá součinitel vztlaku a odporu
c) roste součinitel vztlaku, součinitel odporu klesá
Při kritickém úhlu náběhu
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) dochází k náhlému poklesu součinitele odporu
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
b) dosahuje součinitel vztlaku maximální hodnoty, při dalším zvyšování úhlu náběhu prudce klesá
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
c) je překročena místní rychlost vzduchu
mildin 80 mildin 30 mildin 500
Vytvoření námrazy na nosných plochách letadla má za následek:
a) značný vzrůst součinitele odporu, součinitel vztlaku zůstává stejný
b) změnu všech aerodynamických charakteristik, maximální součinitel vztlaku výrazně klesá, roste součinitel odporu, průběh klopivého momentu se stává nepravidelný
cipramil withdrawal cipramil for anxiety cipramil ingredients
c) přírůstek hmotnosti aerodynamické charakteristiky obvykle neovlivní
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
mildin 80 mildin 30 mildin 500
Hlavní příčinou odtržení proudnic je:
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) snížení rychlosti letu pod hodnotu minimální rychlosti ve vodorovném přímočarém ustáleném letu
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
b) přechod laminárního proudění na turbulentní
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
c) překročení kritického úhlu náběhu
Může dojít k překročení kritického úhlu náběhu i při vyšší rychlosti, než je minimální rychlost uváděná letovou příručkou a označovaná obvykle vs?
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
a) ne, nikdy
b) může, ale jen při vysunutých vztlakových klapkách
c) může, neboť odtržení proudu je způsobeno překročením kritického úhlu náběhu, které nastane i při vyšších rychlostech
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
Při překročení kritického úhlu náběhu dochází k odtržení proudu nejdříve
a) na křídle
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) na vodorovných ocasních plochách
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
cipramil withdrawal cipramil for anxiety cipramil ingredients
c) na kýlové ploše
Vysunutí vztlakových klapek převážně způsobí
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
a) vzrůst součinitele vztlaku, odpor se nezmění
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) vzrůst součinitele vztlaku a odporu, mimo to se projeví klopivý moment ve smyslu ,,těžký na hlavu"
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
c) vzrůst součinitele vztlaku, snížení součinitele odporu a zvýšení maximální klouzavosti
Vysunutí vztlakových klapek
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
a) zhorší klouzavost
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) zlepší klouzavost
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
c) klouzavost nezmění
cipramil withdrawal cipramil for anxiety cipramil ingredients
Zasunutím brzdících klapek se
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) zvětší klouzavost i minimální rychlost letu
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
b) zmenší klouzavost, minimální rychlost letu se zvětší
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
c) zvětší klouzavost, minimální rychlost letu se zmenší
Kolik souřadných os má letoun a jak se nazývají?
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
a) 4, podélná, stranová, příčná a kolmá
b) 3, podélná, stranová a zemská
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
c) 3, podélná, příčná (bočná) a svislá (kolmá)
Pohyb letadla, při kterém se otáčí kolem své podélné osy se nazývá
mildin 80 mildin 90 mildin 500
a) klopení
b) zatáčení
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
c) klonění
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
Pohyb letadla, při kterém se otáčí kolem své příčné (bočné) osy se nazývá
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
a) klopení
b) zatáčení
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) klonění
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
mildin 80 mildin 30 mildin 500
Pohyb letadla, při kterém se otáčí kolem své svislé (kolmé) osy se nazývá
a) klopení
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 90 mildin 500
b) zatáčení
cipramil withdrawal cipramil for anxiety cipramil ingredients
mildin 80 mildin 90 mildin 500
c) klonění
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
V horizontálním ustáleném letu je v rovnováze
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
a) tah s tíhovou silou, odpor se vztlakem
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) tah s odporem, tíhová a setrvačná síla se vztlakem
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
c) tah s odporem, tíhová síla se vztlakem
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
Při ustáleném stoupání musí být výkon motoru
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
a) vždy maximální
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
b) stejně velký, jako když letadlo letí stejnou rychlostí v horizontu
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) větší, než když letadlo letí stejnou rychlostí v horizontu
V klouzavém ustáleném letu je rovnováha mezi
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
a) tíhovou silou a vztlakem
b) tíhovou silou a výslednou aerodynamickou silou, která je součtem vztlaku a odporu
c) tíhovou silou a vztlakem, odporem a rychlostí letu
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
Optimální klouzavostí lze letět při:
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 30 mildin 500
a) jednom úhlu náběhu
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil for anxiety cipramil ingredients
b) dvou úhlech náběhu
c) kritickém úhlu náběhu
Letí-li letoun klouzavým letem při takovém úhlu náběhu, že jeho klouzavost je např. 10, pak znamená, že
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
a) doletí z výšky 1 km do vzdálenosti 10 km (při bezvětří)
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
b) za dobu 10 s uletí 1 km
c) letí k zemi pod úhlem 10°
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
mildin 80 mildin 90 mildin 500
mildin 80 mildin 90 mildin 500
Jaké jsou fáze vzletu motorového letadla?
a) rozjezd, odtržení, mírné stoupání, strmé stoupání až do předepsané výšky
b) rozjezd, nadzdvihnutí, rozlet, přechodový oblouk,stoupání až do doby, než je dosažena cestovní rychlost
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
c) rozjezd, odpoutání, rozlet, přechodový oblouk, stoupání
Jak bude ovlivněna délka vzletu motorového letadla, jestliže se bude po celou jeho dobu pohybovat na vysokém úhlu náběhu v blízkosti kritického?
a) délka vzletu se výrazně zkrátí, neboť letadlo dosáhne velkého součinitele vztlaku
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
b) délka vzletu se nepatrně prodlouží
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
c) letadlo v důsledku značného součinitele odporu bude velice pomalu zrychlovat, takže délka vzletu se výrazně prodlouží
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
Vysunuté brzdící klapky při vzletu motorového letounu způsobí, že
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
a) se značně prodlouží rozjezd, po nadzdvihnutí se již vliv brzdících klapek neprojeví
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
mildin 80 mildin 30 mildin 500
b) se vůbec nepohne z místa, jestliže se ale rozjede, pak již vzlet má obvyklý charakter
c) vzlet je nebezpečný vzhledem k výrazně zhoršeným aerodynamickým vlastnostem
mildin 80 mildin 30 mildin 500
Které faktory společně nejvíce prodlužují délku přistání
a) nižší letová hmotnost, vyšší teplota ovzduší, vzletová dráha proti svahu, vítr do zad
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
b) vyšší letová hmotnost, nižší teplota ovzduší, vzletová dráha proti svahu, vítr do zad
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
c) vyšší letová hmotnost, vyšší teplota ovzduší, vzletová dráha ze svahu, vítr do zad
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
mildin 80 mildin 30 mildin 500
Proč je při přistání velmi nebezpečné již vysunuté vztlakové klapky znovu zasunout?
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
a) protože se zmenší odpor, a proto výrazně klesne rychlost
b) protože se zvětší rychlost a letadlo začne znovu stoupat
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
c) protože se podstatně zmenší vztlak a letadlo se prosedne
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
Nejvíce pilot ovlivní velikost násobku zatížení
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) přitažením nebo potlačením řídící páky
b) vyvážením ,,těžký na hlavu"
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
c) vyvážením ,,těžký na ocas"
Velikost násobku zatížení +3 znamená
a) že pilot o hmotnosti 80 kg je tažen ze sedačky silou přibližně 2400 N (tj., jako kdyby vážil 240 kg)
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
b) že pilot o hmotnosti 80 kg je tlačen do sedačky silou přibližně 2400 N (tj., jako kdyby vážil 240 kg)
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) že pilot o hmotnosti 80 kg je tlačen do sedačky silou přibližně 3200 N (tj., jako kdyby vážil 320 kg)
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
Při letu se záporným násobkem
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) je pilot tlačen do sedačky a vztlak ohýbá křídlo letadla směrem dolů (vztaženo k letadlu)
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) je pilot tažen ze sedačky a vztlak ohýbá křídlo letadla směrem dolů (vztaženo k letadlu)
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 30 mildin 500
c) je pilot tažen ze sedačky a vztlak ohýbá křídlo směrem nahoru (vztaženo k letadlu)
Při vybírání sestupného letu velkou rychlostí se obvykle dosáhne
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
a) velkého násobku
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) nulového násobku
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
c) maximálního povoleného násobku
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Velikost násobku při průletu poryvem se zvětšuje, když letadlo
a) letí větší rychlostí, má větší letovou hmotnost a poryv je slabý
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
b) letí větší rychlostí, má větší letovou hmotnost a poryv je silný
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) letí menší rychlostí, má menší letovou hmotnost a na velikosti poryvu nezáleží
Jak souvisí hodnota náklonu v zatáčce (ustálená správná zatáčka) s velikostí násobku?
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
a) násobek klesá s rostoucím náklonem
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) násobek roste s rostoucím náklonem
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
c) náklon a násobek v zatáčce spolu nesouvisí, záleží výlučně na rychlosti letu
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
Minimální rychlost letounu uvedená v letové příručce je 60 km/h. Jakou musí mít toto letadlo minimální rychlost při stejné konfiguraci v 60° ustálené zatáčce?
mildin 80 mildin 90 mildin 500
a) stejná
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) zanedbatelně vyšší
c) výrazně vyšší
mildin 80 mildin 90 mildin 500
Minimální rychlost letu v ustálené zatáčce:
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
a) je tím vyšší, čím je zatáčka ostřejší
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
b) je dána letovou příručkou a platí pro všechny režimy letu
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
c) je tím menší, čím je zatáčka ostřejší
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
Přivedení letadla za letu do blízkosti kritického úhlu náběhu se projeví
a) zvýšením rychlosti letu
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
b) znatelným snížením velikosti sil v řízení
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
c) zvětšením sil v řízení
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Přivedení letadla za letu do blízkosti kritického úhlu náběhu se zpravidla projeví
a) zvýšením rychlosti letu
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
b) zvětšením sil v řízení
c) chvěním letadla, patrným i v řízení letadla, způsobené tím, že proud vzduchu, který se odtrhává na křídle, zasahuje ocasní plochy
mildin 80 mildin 30 mildin 500
Blízkost pádové rychlosti se pilotovi projeví
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
a) nárůstem sil v řízení
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
b) poklesem sil pouze v příčném řízení
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
c) poklesem sil v řízení
Za normálního ustáleného letu je
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
a) na horní straně křídla podtlak a na spodní přetlak
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
b) na horní i spodní straně křídla přetlak
c) na horní i spodní straně křídla podtlak
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
Pádová rychlost UL letounu v zatáčce
a) je vyšší než v přímém ustáleném letu a závisí na náklonu letadla
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) je nižší než v přímém ustáleném letu
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
c) je konstantní, nesmí být vyšší než 65 km/h
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
K pádu letadla dochází, když
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
a) pilot včas nevybere střemhlavý let
b) se letadlo dostane za kritický úhel náběhu
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
c) je letová hmotnost letadla větší, než je maximální dovolená
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
K pádu do vývrtky dochází v důsledku
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
a) nesymetrického odtržení proudění na levé a pravé polovině křídla
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
b) symetrického odtržení proudění na křídle
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
c) odtržení proudění na ocasních plochách
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
Princip vybrání letadla z vývrtky spočívá
a) ve srovnání náklonu vychýlením křidélek na opačnou stranu, než je smysl vývrtky
b) v převedení letadla do strmého letu potlačením řídící páky, otáčení se potom zastaví vychýlením směrového kormidla
c) v urychlení vnitřního křídla vychýlením směrového kormidla na opačnou stranu, než je smysl vývrtky a převedením letadla do strmého letu potlačením řídící páky
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
K pádu letadla do vývrtky dochází nejčastěji
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
a) při nadzdvihnutí letadla při vzletu
b) při letu ve skluzu
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
c) pří letu ve výkluzové zatáčce
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
Těžiště letadla je
mildin 80 mildin 90 mildin 500
a) působiště výsledné aerodynamické síly
mildin 80 mildin 30 mildin 500
b) působiště výsledné aerodynamické síly a tíhové síly
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
c) působiště tíhové síly
Když je těžiště letadla posunuto směrem dozadu za krajní zadní centráž, potom
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
a) převedení letadla na větší úhel náběhu bude vyžadovat značné síly v jeho řízení
b) letadlo bude mít snahu samovolně přecházet na větší úhly náběhu
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
mildin 80 mildin 90 mildin 500
c) bude nadměrně zatěžován hlavní podvozek
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
Podélnou statickou stabilitu letadla může pilot snadno porušit
a) nevhodným rozmístěním nákladu, nedodržením minimální hmotnosti pilota při ,,solo" letu letadla
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
b) vysunutím vztlakových klapek
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
c) zvýšením výkonu motoru letadla
mildin 80 mildin 90 mildin 500
Co se rozumí pod pojmem ,,těžký na hlavu"?
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
a) jestliže se letoun za letu při uvolnění výškového kormidla klopí dopředu (dolů)
b) vyjádření vzájemné polohy bodu a těžiště, v tomto případě je těžiště před neutrálním bodem
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
c) vyjádření vzájemné polohy bodu a těžiště, v tomto případě je těžiště za neutrálním bodem
Co se rozumí pod pojmem ,,těžký na ocas"?
a) snaha letadla překlopit se při zabrzdění dozadu, tj. na zadní část trupu
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
b) vyjádření vzájemné polohy bodu a těžiště, v tomto případě je těžiště před neutrálním bodem
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) jestliže se letadlo při uvolnění výškového kormidla klopí dozadu (nosem nahoru)
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
Jaký pohyb řídící pákou musí pilot vykonat, aby letadlo přešlo do letu na menším úhlu náběhu, jak se přitom vychýlí výškové kormidlo?
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
a) tlačit na řídící páku, výškové kormidlo se vychýlí nahoru
b) tlačit na řídící páku, výškové kormidlo se vychýlí dolů
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
c) přitáhnout řídící páku, výškové kormidlo se vychýlí nahoru
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
Jaký pohyb řídící pákou musí pilot vykonat, aby letadlo přešlo do letu na větším úhlu náběhu, jak se přitom vychýlí výškové kormidlo?
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) tlačit na řídící páku, výškové kormidlo se vychýlí nahoru
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
b) tlačit na řídící páku, výškové kormidlo se vychýlí dolů
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
cipramil withdrawal cipramil for anxiety cipramil ingredients
c) přitáhnout řídící páku, výškové kormidlo se vychýlí nahoru
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
mildin 80 mildin 30 mildin 500
Nastavením vhodné výchylky vyvažovací plošky výškového kormidla se
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) ustaví správná poloha těžiště
b) zvýší vztlak
c) odstraní trvalé působení síly v řízení
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
mildin 80 mildin 30 mildin 500
Ploška na výškovém kormidle, která se automaticky vychyluje v závislosti na výchylce výškovky se nazývá
a) vyvažovací
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
b) odlehčovací ploška, jejímž účinkem může být zmenšení, ale i zvětšení sil v řízení
mildin 80 mildin 90 mildin 500
c) osové odlehčení
Jaký účinek má pevná ploška na kormidle?
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
a) hmotové vyvážení kormidel
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
b) oddálení odtržení proudění při přetažení
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
c) v určitém režimu letu sníží stálé působení sil v řízení
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
mildin 80 mildin 30 mildin 500
Vyšlápnutím pravého pedálu směrového řízení
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) se vychýlí směrové kormidlo doprava, letadlo zatočí doleva
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
b) se vychýlí směrové kormidlo doprava, letadlo zatočí doprava
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
mildin 80 mildin 30 mildin 500
c) se vychýlí směrové kormidlo doleva, letadlo zatočí doprava
Jaký je druhotný účinek směrového řízení a co je jeho příčinou?
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) klopení ve smyslu ,,na ocas", protože při zatočení letadla je na jeho vnějším křídle větší vztlak
b) klonění, protože vnější křídlo má při zatáčení větší vztlak, než vnitřní
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
c) klonění, protože vnitřní křídlo má při zatáčení větší vztlak, než vnější
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
Vychýlením řídící páky vlevo se
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
a) vychýlí levé křidélko nahoru, pravé dolů a letadlo se nakloní doleva
mildin 80 mildin 90 mildin 500
b) vychýlí levé křidélko nahoru, pravé dolů a letadlo se nakloní doprava
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) vychýlí levé křidélko dolů, pravé nahoru a letadlo se nakloní doleva
Jaký účinek má vychýlení řídící páky doprava?
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
a) letadlo se nakloní doprava, začne bočit doprava a v důsledku toho začne zatáčet doleva
b) letadlo se nakloní doprava, začne bočit doprava a v důsledku toho začne zatáčet doprava
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) letadlo se nakloní doprava, začne bočit doleva a v důsledku toho začne zatáčet doprava

Máte připomínku nebo námět k Aerowebu?
Budeme potěšeni za každý váš námět nebo připomínku. Stále je co zlepšovat :-)


Číslo publikace ISSN 1801-6847. Copyright (c) 2005-2014 Aeroweb.cz. All rights reserved.
Server provozuje společnost Mavisys, s.r.o.