Dnes je 21. března 2018
7:58 16:01

Všeobecný průkaz radiotelefonisty letecké pohyblivé služby (VFL) - Elektrotechnika a radiotechnika - správné odpovedi

Vodivost látek je způsobena

a) volnými protony v atomech látek

b) volnými elektrony v atomech látek

c) volným působením látek

Polovodiče lze vyrobit

a) nelze vyrobit

b) z křemíku

c) z křemíku a germánia

Polovodičová dioda je složena

a) z elektronů

b) z polovodičů typů P a N

c) z polovodičů typů A a B

Paralelně řazené akumulátory

a) snižují dodávku proudu

b) umožňují dodávat větší proud

c) znemožňují dodávku proudu

Olověný akumulátor nabíjíme

a) proudem (v A) o velikosti desetiny kapacity akumulátoru

b) proudem (v A) o velikosti poloviny kapacity akumulátoru

c) nenabíjíme

Celkový odpor paralelně řazených odporů

a) je větší než hodnota nejmenšího z odporů

b) je menší než hodnota nejmenšího z odporů

c) je shodný s hodnotou nejmenšího z odporů

Velikost sekundárního (výstupního) napětí transformátorů závisí

a) na poměru počtu závitů v primárním a sekundárním vinutí

b) na umístění závitů v primárním a sekundárním vinutí

c) na kvalitě transformátoru

K ochraně proti nadměrnému proudu slouží

a) jiskřiště

b) jistič

c) dobrá izolace

K ochraně proti přepětí slouží

a) jiskřiště

b) pojistka

c) jistič

Antény dělíme podle směru vysílání nebo příjmu na

a) směrové a výškové

b) levé a pravé

c) směrové a všesměrové

Všesměrová anténa má vyzařovací charakteristiku

a) kruhovou

b) všesměrovou

c) vertikální

Všesměrová anténa musí přijímat nebo vysílat stejně všemi směry

a) ve vertikále

b) v horizontální rovině

c) ze všech směrů

Půlvlnný dipól

a) může být rámová anténa

b) může být směrová i všesměrová anténa

c) může být směrová i všesměrová anténa, záleží na jeho orientaci k zemskému povrchu

Půlvlnný dipól umístěný rovnoběžně se zemským povrchem

a) Má v horizontální rovině osmičkovou vyzařovací charakteristiku

b) Má ve vertikální rovině osmičkovou vyzařovací charakteristiku

c) Má v horizontální rovině kruhovou vyzařovací charakteristiku

Anténa YAGI se skládá

a) Z půlvlnného dipólu

b) Z půlvlnného dipólu a dalších před ním a za ním umístěných prvků

c) Z 1-vlnného dipólu a dalších před ním a za ním umístěných prvků

Na půlvlnný dipól lze přijímač dvoulinkou připojit

a) přes symetrizátor

b) nelze připojit

c) izolovaným drátem

Vztah mezi délkou vlny lambda a kmitočtem f, když c je rychlost světla, je

a) f = c/lambda

b) f = c x lambda

c) f = c - lambda

Ionosféra je

a) obal okolo země

b) oblast v polovodiči

c) vyzařovací charakteristika antény

Ionosféra se nachází

a) ve výši 100 - 450 km na Zemí

b) ve výši 60 - 450 km nad Zemí

c) ve výši 60 - 650 km nad Zemí

Ionosféra vzniká

a) slunečním a kosmickým zářením

b) šířením rádiových vln

c) vlivem změny počasí

Šíření rádiových vln

a) nižší kmitočty se odrážejí, vyšší kmitočty procházejí ionosférou

b) vyšší kmitočty se odrážejí, nižší kmitočty procházejí ionosférou

c) nižší i vyšší kmitočty se odrážejí od ionosféry

Jednotlivé vrstvy ionosféry se označují

a) A, B, F1, F2

b) D, E, V1, V2

c) D, E, F1, F2

Větší dosah vysílání v pásmu středních vln v noci je způsoben

a) nočním klidem

b) poklesem teploty v noci

c) vymizením vrstvy D v noci

Kritický kmitočet

a) největší kmitočet, který se při kolmém dopadu na ionosféru ještě odrazí

b) nejmenší kmitočet, který se při kolmém dopadu na ionosféru ještě odrazí

c) největší kmitočet, který se při kolmém dopadu projde ionosférou

Pro zajištění nejefektivnějšího přenosu informačního signálu postačuje přenášet

a) obě postranní pásma

b) pouze jedno postranní pásmo

c) není třeba přenášet postranní pásma

Znakem A3E je označováno vysílání

a) radiotelefonie s amplitudovou modulací s jedním postranním pásmem

b) radiotelefonie s amplitudovou modulací s dvojím postranním pásmem

c) radiotelefonie s kmitočtovou modulací

Který typ modulace mění amplitudu vysokofrekvenčního signálu v závislosti na přiváděné informaci

a) amplitudová modulace

b) modulace SSB

c) kmitočtová modulace

Který typ modulace mění kmitočet vysokofrekvenčního signálu v závislosti na přiváděném modulačním napětí

a) amplitudová modulace

b) modulace SSB

c) kmitočtová modulace

Modulace SSB je odvozena z amplitudové modulace, ve které je

a) potlačen nosný kmitočet a jedno z postranních pásem

b) potlačen nosný kmitočet a obě postranní pásma

c) zesílen nosný kmitočet

Rozsah ampérmetru se zvětšuje

a) výkonem ampérmetru

b) odporem paralelně zařazeným k ampérmetru (bočník)

c) připojením přídavného zařízení pro zvětšení rozsahu

Aby voltmetr a ampérmetr neovlivnily výsledky měření, musí být jejich vnitřní odpor

a) ampérmetru co nejmenší, voltmetru co největší

b) ampérmetru co největší, voltmetru co nejmenší

c) ampérmetru i voltmetru co nejmenší

Ampérmetr a voltmetr se při měření zařazují

a) ampérmetr paralelně ke spotřebiči, voltmetr do série se spotřebičem

b) ampérmetr paralelně ke spotřebiči, voltmetr se nepřipojuje

c) ampérmetr do série se spotřebičem, voltmetr paralelně ke spotřebiči

V suchém, bezprašném prostředí považujeme za bezpečné napětí

a) stejnoměrné do 48 V a střídavé do 12 V

b) stejnoměrné do 60 V a střídavé do 25 V

c) stejnoměrné do 12 V a střídavé do 6 V

Při úrazu elektrickým proudem

a) odstraníme postiženého z dosahu el.proudu a zavoláme lékaře

b) odstraníme postiženého z dosahu el.proudu a dbáme na pitný režim

c) odstraníme postiženého z dosahu el.proudu a nedýchá-li, zavedeme umělé dýchání, případně masáž srdce

Funkce „SQUELCH“ VKV radiostanice je určena

a) k automatickému vyhledávání vysílání

b) k umlčení nízkofrekvenčního výstupu přijímače stanice, když není na komunikačním kanále žádný signál

c) k rychlému příjmu informace ATIS na nejbližším letišti, které službu ATIS vysílá

Údaj elektrické napětí 2V lze také zapsat

a) 20 mV

b) 200 mV

c) 2000 mV

Kmitočet 406 MHz lze také zapsat

a) 0,406 GHz

b) 0,406 kHZ

c) 0,406 cHz

Vztah mezi napětím (U), proudem (I) a odporem (R) je:

a) U = R x I

b) U = I / R

c) U = R / I

Vztah mezi výkonem (příkonem) (P), napětím (U) a proudem (I) je:

a) P = U / I

b) P = U x I

c) P = I x U / 2

Radiostanice odebírající z baterie 12V proud 500 mA má příkon

a) 6 W

b) 0,6 W

c) 600 W

Tři dobré vodiče elektřiny jsou

a) zlato, stříbro, bronz

b) měď, zlato, stříbro

c) bronz, železo, kobalt

Čtyři dobré izolanty jsou

a) sklo, vzduch, plast, porcelán

b) molitan, sklo, voda, vzduch

c) plast, rtuť, měď, sklo

Na primární vinutí transformátoru o 200 závitech je připojeno 230 V ~. Na sekundárním vinutí, které má 20 závitů, naměříme:

a) 23 V ~

b) 230 V ~

c) 5 V ~

Ke zdroji 10 V jsou připojeny dva odpory 10 ? zapojené do série. Odebíraný příkon činí:

a) 10 W

b) 1 W

c) 5 W

Při měření proudu odebíraného ze zdroje působí ampérmetr jako

a) Výrazný odpor, proto je třeba jej od výsledné hodnoty odečíst

b) Výrazný zdroj napětí, které je třeba od výsledné hodnoty proudu odečíst

c) Zanedbatelný odpor

Provoz alternátoru bez připojení na akumulátor může způsobit

a) Vybití akumulátoru

b) Poruchu alternátoru

c) Zničení připojených zařízení

Jmenovité napětí článku olověného akumulátoru je

a) 1,2 V

b) 1,5 V

c) 2 V

Jmenovité napětí článku alkalického akumulátoru je

a) 1,2 V

b) 1,5 V

c) 2 V

Jmenovité napětí článku suchého galvanického článku je

a) 1,2 V

b) 1,5 V

c) 2 V

Suché galvanické články

a) Lze dobíjet kdykoliv

b) Lze dobíjet pouze před úplným vybitím

c) Nelze dobíjet

Délka rádiové vlny v pásmu 130 MHz (VHF) je

a) Cca 0,2 m

b) Cca 2 m

c) Cca 20 m

Výstupním výkonem se rozumí

a) Výkon na anténním konektoru vysílače dodávaný do anténního systému

b) Výkon na anténním konektoru přijímače

c) Výkon na výstupu z antény