Všeobecný i Omezený průkaz radiotelefonisty letecké pohyblivé služby (OFL, VFL) - Radiokomunikační předpisy

Zajištění účelného využívání rádiových kmitočtů a správu rádiového spektra vykonává
a) Český telefonický úřad
b) Český telekomunikační úřad
c) Radiokomunikační služba
Radiokomunikační službou je komunikační činnost, která spočívá v přenosu, vysílání nebo příjmu signálů prostřednictvím
a) Rozhlasového vysílání
b) Radiokomunikační služby
c) Rádiových vln
Plán přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtovou tabulku) stanoví
a) Český telekomunikační úřad
b) Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhláškou
c) Radiokomunikační služba
Individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů uděluje
a) Český telekomunikační úřad
b) Ministerstvo průmyslu a obchodu
c) Radiokomunikační služba
Držitel oprávnění k využívání rádiových kmitočtů je povinen platit za využívání rádiových kmitočtů
a) Není povinen platit poplatek
b) Poplatek dle nařízení vlády o poplatcích
c) Poplatek dle nařízení Evropské komise o poplatcích
Český radiokomunikační úřad udělí krátkodobé oprávnění k využívání rádiových kmitočtů na dobu nepřesahující
a) 15 dní
b) 1 měsíc
c) 12 měsíců
Státní kontrolu elektronických komunikací vykonává
a) Ministerstvo průmyslu a obchodu
b) Vláda ČR
c) Český telekomunikační úřad
Fyzická osoba vykonávající obsluhu vysílacího rádiového zařízení bez platného průkazu odborné způsobilosti se dopustila
a) Trestného činu
b) Přestupku
c) Fyzická osoba vykonávající obsluhu vysílacího rádiového zařízení není povinna vlastnit průkaz o odborné způsobilosti
Za obsluhu vysílacího rádiového zařízení bez platného průkazu odborné způsobilosti uloží Úřad fyzické osobě pokutu do výše
a) 5 000 Kč
b) 50 000 Kč
c) 100 000 Kč
V mezinárodní volací značce České republiky tvoří první dvě písmena (prefixy) vždy dvojice písmen
a) OK nebo OL
b) OK nebo OP
c) CZ nebo OL
Mezinárodní volací značka letadlové stanice u letadel zapsaných v leteckém rejstříku ČR je
a) OK a další dvě písmena
b) OK a další čtyři písmena
c) OK a další tři písmena
Stanice provozované na základě všeobecného oprávnění lze provozovat
a) Jen s volací značkou
b) Bez volací značky
c) Dle uvážení provozovatele
Falešné volací značky a falešné signály
a) Se nesmí používat
b) Se smí používat
c) Ve vyjímečných případech
Pohylivá stanice letecké pohyblivé služby je
a) Letecká stanice
b) Letadlová stanice
c) Letecká pohyblivá služba
Pohyblivá stanice námořní pohyblivé služby je
a) Lodní stanice
b) Letecká stanice
c) Lodní pohyblivá služba
Pevná služba je
a) Radiokomunikační služba mezi stanovenými pevnými body
b) Radiokomunikační služba mezi pevným a pohyblivým bodem
c) Radiokomunikační služba mezi letadlovými stanicemi
Nejvyšší prioritu a absolutní přednost má zpráva
a) Pilnostní
b) Tísňová
c) Informační
Tísňové volání a tísňová zpráva se vysílají jen na rozkaz
a) Velitele nebo osoby odpovědné za loď nebo letadlo
b) Kterékoliv osoby na palubě lodi nebo letadla
c) Majitele lodi nebo letadla
Mezinárodní středovlnný tísňový a bezpečnostní kmitočet v radiotelefonii je
a) 2182 kHz
b) 1000 kHz
c) 2100 kHz
Mezinárodní tísňový kmitočet v radiotelefonii v letecké pohyblivé službě je
a) 121,5 MHz
b) 121,5 kHz
c) 121,5 Hz
Služba u letadlové nebo lodní stanice podléhá nejvyšší pravomoci
a) Majitele letadla nebo lodi
b) Velitele nebo osoby, která je odpovědná za letadlo nebo loď
c) Provozovatele letadla nebo lodi
Doba platnosti průkazů odborné způsobilosti pro leteckou a námořní pohyblivou službu je vyhláškou č. 157/2005 Sb. stanovena na
a) 5 let
b) 2 roky
c) 10 let
O prodloužení doby platnosti průkazu odborné způsobilosti se žádá
a) Písemně, minimálně jeden měsíc před koncem platnosti průkazu
b) Telefonicky na recepci Českého telekomunikačního úřadu, kdykoliv
c) Písemně, minimálně 6 měsíců před koncem platnosti průkazu
Při žádosti o prodloužení platnosti průkazu je třeba také
a) Uhradit příslušný správní poplatek a doložit praxi v obsluze rádiových stanic
b) Uhradit příslušný správní poplatek
c) Doložit praxi v obsluze rádiových stanic
V případě, že doba platnosti průkazu již uplynula, může držitel průkazu žádat o nový průkaz
a) V období do jednoho roku ode dne pozbytí platnosti průkazu
b) V období do jednoho měsíce ode dne pozbytí platnosti průkazu
c) V období do pěti pracovních dnů ode dne pozbytí platnosti průkazu
První znak nebo první dva znaky mezinárodní volací značky označují
a) Mezinárodní poznávací značku
b) Státní příslušnost stanice
c) Iniciály majitele letadla
Stejná volací značka
a) Může být přidělena dvěma nebo více provozovatelům stanic
b) Musí být přidělena dvěma nebo více provozovatelům stanice, neboť počet existujících stanic převyšuje počet možných volacích značek
c) Nemůže být přidělena dvěma nebo více provozovatelům stanic
Inspekční orgány zemí, které pohyblivá (letadlová nebo lodní) stanice navštíví
a) Mohou vyžadovat předložení průkazu operátora
b) Mohou kontrolovat kromě průkazu operátora i záchrnné vybavení
c) Nemají na palubě cizích letadel nebo lodí žádné pravomoce
Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) je
a) Specializovanou organizací Organizace spojených národů pro oblast telekomunikací
b) Specializovanou organizací Evropské unie pro oblast telekomunikací
c) Specializovanou organizací Severoatlantické aliance pro oblast telekomunikací
Mezinárodní organizací CEPT se rozumí
a) Evropská konference poštovních a telekomunikačních zpráv
b) Evropská konference poštovních a telekomunikačních správ
c) Evropská konference poštovních a telefonních správ
Q-kódem se rozumí
a) Kódová skupina tří písmen začínající vždy písmenem Q, která má určitý konkrétní, mezinárodně dohodnutý význam
b) Nastavený kód odpovídače
c) Zkrácená podoba volacího znaku letadla nebo lodi
Volací značky se přidělují tak, aby nemohly být zaměněny
a) S volacími značkami jiných stanic v okruhu 3 500 námořních mil
b) Se zkratkami Q-kódu
c) S tísňovými, pilnostními a bezpečnostními signály nebo s kódovými zkratkami Q-kódu
Volací značkou je
a) Libovolné označení, které letadlu či lodi přiřadí řízení provozu
b) Libovolné označení, které zvolí velitel lodi či letadla
c) Každé poznávací označení stanice přidělené podle Radiokomunikačního řádu, které umožňuje zjištění její totožnosti během vysílání
Rádiovým spektrem se rozumí elektromagnetické vlny v rozemí
a) 8,3 kHz - 3000 GHz
b) 20 Hz - 20000 Hz
c) 108,0 MHz - 123,5 MHz
Rádiové kmitočty z pásma 130 MHz spadají do pásma označovaného jako
a) HF
b) VHF
c) UHF
Provozovatel stanice vysílá vlastní volací značku během spojení
a) Předepsaným postupem, když je k tomu vyzván
b) Předepsaným postupem minimálně na začátku a na konci
c) Volnou řečí kdykoliv to uzná za vhodné
Pořadí zpráv podle důležitosti je následující
a) Pilnostní zpráva (URGENCY), bezpečnostní zpráva (SAFETY), tísňová zpráva (DISTRESS)
b) Tísňová zpráva (DISTRESS), pilnostní zpráva (URGENCY), bezpečnostní zpráva (SAFETY)
c) Bezpečnostní zpráva (SAFETY). tísňová zpráva (DISTRESS), pilnostní zpráva (URGENCY)

Máte připomínku nebo námět k Aerowebu?
Budeme potěšeni za každý váš námět nebo připomínku. Stále je co zlepšovat :-)


Číslo publikace ISSN 1801-6847. Copyright (c) 2005-2014 Aeroweb.cz. All rights reserved.
Server provozuje společnost Mavisys, s.r.o.