PPL - Základy letu

Jak se změní rychlost proudu a statický tlak, když se zhustí v nějakém místě proudnice?
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
a) Rychlost se zvýší, statický tlak se zvýší
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) Rychlost se zvýší, statický tlak klesne
c) Rychlost klesne, statický tlak klesne
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
Co je úhel náběhu?
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
mildin 80 mildin 30 mildin 500
a) Úhel, který svírá směr nabíhajícího proudu s tětivou profilu
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) Úhel, který svírá tětiva profilu s vodorovnou rovinou (horizontem)
c) Úhel, který svírá směr nabíhajícího proudu s vodorovnou rovinou (horizontem)
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
Pouze jakým vlivem se může změnit vztlak letounu (při stejné konfiguraci) během letu?
a) Vlivem rychlosti letu, úhlu náběhu a výšky letu
b) Vlivem rychlosti letu a úhlu náběhu
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) Vlivem úhlu náběhu a výšky letu
Jaké jsou výchozí hodnoty MSA?
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
a) Tlak 1013,25 hPa, teplota 15°C, hustota vzduchu 1,225 kg/m3, tíhové zrychlení 9,81 m/s2, tyto hodnoty jsou vztaženy na nadmořskou výšku letiště
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
b) Tlak 1013,25 hPa, teplota 15°C, hustota vzduchu 1,225 kg/m3, tíhové zrychlení 9,81 m/s2, tyto hodnoty jsou vztaženy na střední hladinu moře
c) Tlak 760 hPa, teplota 15°C, hustota vzduchu 1,225 kg/m3, tíhové zrychlení 9,8 m/s2, tyto hodnoty jsou vztaženy na nadmořskou výšku letiště
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
Při obtékání tělesa vznikají aerodynamické síly. Jak se nazývají?
a) Vztlak, odpor a výsledná aerodynamická síla
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
b) Vztlak, tíha a odpor
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
c) Vztlak a odpor, jejich součtem je výsledná aerodynamická síla
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
mildin 80 mildin 30 mildin 500
Čím je nejvíce ovlivněn maximální součinitel vztlaku a kritický úhel náběhu?
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
a) Zakřivením střední čáry profilu
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
b) Tloušťkou profilu
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
c) Hloubkou profilu
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
V blízkosti země letoun "plave". Čím je to způsobeno?
a) Zvětšením klouzavosti, neboť vlivem blízkosti země se netvoří na křídle koncové víry
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
cipramil withdrawal cipramil for anxiety cipramil ingredients
b) Zmenšením minimální rychlosti letu v důsledku větší hustoty vzduchu v malých výškách
c) Zvětšenou účinností výškového kormidla, která umožní převést letoun na mnohem vyšší úhel náběhu, něž je tomu ve volné atmosféře
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Co převážně způsobí vysunutí podvozku?
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
a) Vzrůst součinitele odporu
mildin 80 mildin 30 mildin 500
b) Pokles součinitele odporu a změnu klopivého momentu
c) Vzrůst součinitele odporu a změnu klopivého momentu
Jak se nazývají druhy odporu, které vznikají na profilu a v čem mají svůj původ?
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
a) Třecí odpor vzníká v mezní vrstvě a tlakový odpor vytvořením úplavu při odtrhávání proudu
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) Třecí odpor vzníká v mezní vrstvě a tlakový odpor je vyvolán působením přetlaku v blízkosti náběžné hrany
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
c) Třecí odpor vzniká zrychleným pohybem částic vzduchu, ke kterému dochází vlivem aerodynamického ohřevu, tlakový odpor vytvořením úplavu při odtrhávání proudu
Proč je vrtulový list po své délce zkroucen?
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
a) Je tak zachován stejný úhel nastavení všech jeho profilů
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) Všechny profily listu vrtule potom pracují zhruba na stejném úhlu náběhu
c) Zabraňuje se tím třesení vrtule
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Jak bude působit na letoun gyroskopický moment levotočivé vrtule při jeho rychlém naklonění na pravé křídlo?
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) Letoun začne stoupat
b) Letoun začne klesat
c) Gyroskopický moment se v tomto případě neprojeví
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
Z jakého důvodu je omezena maximální rychlost letu s vysunutými vztlakovými klapkami?
a) Letoun by měl příliš velký vztlak a stále by stoupal, až by přešel do pádu na vysoké rychlosti
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
mildin 80 mildin 90 mildin 500
b) Velký klopivý moment na křídle by vedl ke ztrátě řiditelnosti a letoun by přešel do střemhlavého letu
c) Mohlo by dojít k překročení povoleného zatížení křídla
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
V čem spočívá princip geometrického zkroucení lichoběžníkového křídla, které zabraňuje odtržení proudu na jeho koncích v oblasti křidélek?
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
a) Na konci křídla je použit profil, který dosahuje později kritického úhlu náběhu, než profil použitý u kořene
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
b) Na konci křídla je profil nastaven na menší úhel náběhu, než profil použitý u kořene
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) U lichoběžníkového křídla se obvykle geometrické zkroucení nepoužívá
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Násobek větší než +1 je dosažen vždy, když:
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
a) Je letoun přiveden na kritický úhel náběhu při rychlosti vyšší, než odpovídá minimální rychlosti v horizontálním ustáleném letu
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) Pilot přidá nebo ubere výkon motoru
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
c) Pilot vychýlí směrovku
K pádu letounu dochází pouze tehdy, když:
a) Rychlost letu klesne pod hodnotu minimální rychlosti
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
b) Se letoun dostane za kritický úhel náběhu
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
c) Je letová hmotnost letounu větší, než je max. povolená
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
mildin 80 mildin 30 mildin 500
Během letu se odpor letounu (při stejné konfiguraci) může měnit pouze vlivem:
mildin 80 mildin 90 mildin 500
a) Rychlosti letu a výšky letu
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) Výšky letu a úhlu náběhu
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
c) Rychlosti letu, výšky letu a úhlu náběhu
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
Hlavní příčinou odtržení proudu je vždy:
a) Přechod laminárního proudění na turbulentní
b) Překročení kritického úhlu náběhu
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
c) Překročení úhlu nastavení křídla
Přejde-li letoun s pevnou vrtulí do strmého stoupání beze změny přípusti, potom:
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
a) Zmenší se rychlost letu, ale otáčky motoru se výrazně nezmění
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
b) Rychlost letu se nezmění, ale otáčky motoru náhle vzrostou
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
c) Zmenší se rychlost letu a otáčky klesnou
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
Minimální rychlost letu v ustálené zatáčce v horizontu
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
a) Je tím větší, čím je zatáčka ostřejší
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
b) Je dána letovou příručkou a platí pro všechny režimy letu
c) Je tím menší, čím je zatáčka ostřejší
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
Proč se musí v ostrých zatáčkách v horizontu zvyšovat výkon motoru?
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) Aby letoun překonal tíhovou a odstředivou sílu, potřebuje větší vztlak. Zvětšení vztlaku je dosaženo větším úhlem náběhu v zatáčce, než je tomu při stejné rychlosti v horizontálním letu, tím se zvyšuje nejen součinitel vztlaku, ale i odporu
b) Aby letoun překonal odstředivou sílu potřebuje dostatečně velkou sílu dostředivou. Jednou z jejích složek v zatáčce je tah motoru
c) Protože to je hlavní způsob, jak opravit výkluzovou nebo zkluzovou zatáčku
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
Může dojít k odtržení proudu při laminárním proudění v mezní vrstvě?
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
a) Ne, neboť proudění nejprve musí přejít do turbulentního
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
b) Ano, je to zcela obvyklý postup při odtržení proudu, kdy odtržením se stane z laminárního proudění turbulentní
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) Ano, je to velmi nežádoucí jev, odtržením se vytvoří rozsáhlý úplav
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
Přivedení letounu za letu do blízkosti kritického úhlu náběhu se projeví:
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
a) Zvýšením rychlosti letu
b) Znatelným snížením velikosti sil v řízení
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
mildin 80 mildin 30 mildin 500
c) Zvětšením sil v řízení
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
Pohyb letadla, při kterém se otáčí kolem své kolmé osy se nazývá:
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
a) Klopení
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
b) Zatáčení
c) Klonění
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
Ve které fázi letu může nejsnáze dojít k pádu ve vysoké rychlosti?
a) V klouzání
b) V přechodovém oblouku
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
c) Ve výdrži
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
Které pořadí prostředků pro zvýšení vztlaku je seřazeno správně podle jejich klesající účinnosti?
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
a) Štěrbinová klapka na odtokové hraně, slot, odklápěcí vztlaková klapka,zařízení na vyfukování mezní vrstvy
b) Slot, štěrbinová vztlaková klapka, zařízení na vyfukování mezní vrstvy, odklápěcí vztlaková klapka
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) Zařízení na vyfukování mezní vrstvy, štěrbinová vztlaková klapka na odtokové hraně, odklápěcí vztlaková klapka, slot
mildin 80 mildin 90 mildin 500
V horizontálním ustáleném letu je v rovnováze:
a) Tah s tíhovou silou, odpor se vztlakem
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
b) Tah s odporem, tíhová a setrvačná síla se vztlakem
mildin 80 mildin 30 mildin 500
c) Tah s odporem, tíhová síla se vztlakem
Minimální rychlost letu se zvyšuje vlivem:
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) Vyšší letové hmotosti
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
b) Vysunutí vztlakových klapek
mildin 80 mildin 30 mildin 500
c) Úhlu náběhu, žádný jiný faktor ji neovlivňuje
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 30 mildin 500
Obtékání křídla se na rozdíl od profilu vyznačuje:
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
a) Tloustnutím mezní vrstvy, zvětšením součinitele odporu a vzrůstem součinitele vztlaku
b) Vytvořením vírů na jeho koncích, zvětšením součinitele odporu a změnou průběhu vztlakové čáry
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) Vytvořením vírů na jeho koncích, poklesem součinitele odporu a změnou průběhu vztlakové čáry
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 30 mildin 500
Při kritickém úhlu náběhu:
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
a) Dochází k náhlému poklesu součinitele odporu
b) Dosahuje součinitel vztlaku maximální hodnoty, při dalším zvyšování úhlu náběhu prudce klesá
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
c) Je překročena místní rychlost zvuku
Vysunutí vztlakových klapek na 10-15 st. způsobí při vzletu:
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
a) Větší zrychlení při rozjezdu
b) Větší stoupavost
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
c) Zkrácení délky rozjezdu
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Jak se projeví gyroskopický moment při letu v zatáčce?
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
a) Klesáním nebo stoupáním
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
mildin 80 mildin 30 mildin 500
b) Nakloněním na levé nebo pravé křídlo
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 30 mildin 500
c) Gyroskopický moment se v tomto případě neprojeví
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 30 mildin 500
Poloha těžiště se vztahuje:
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) Na jednotku plochy křídla
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 30 mildin 500
b) Ke střední aerodynamické tětivě (SAT)
mildin 80 mildin 30 mildin 500
c) K poloze nivelačního bodu letadla
Podélnou statickou stabilitu letounu může pilot snadno porušit:
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) Vysunutím vztlakových klapek
b) Zvýšením výkonu motoru
c) Nevhodným rozmístěním nákladu
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
mildin 80 mildin 30 mildin 500
K pádu do vývrtky dochází v důsledku:
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
a) Nesymetrického odtržení proudění na levé a pravé polovině křídla
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
b) Symetrického odtržení proudění na křídle
c) Odtržení proudění na ocasních plochách
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
Jak bude ovlivěna délka vzletu, jestliže letoun od počátku rozjezdu se bude pohybovat na úhlu náběhu v blízkosti kritického úhlu?
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) Délka vzletu se výrazně zkrátí, neboť letoun dosáhne velkého součinitele vztlaku
b) Délka vzletu se nepatrně prodlouží
mildin 80 mildin 90 mildin 500
c) Letoun v důsledku značného součinitele odporu bude velice pomalu zrychlovat, takže délka vzletu se výrazně prodlouží, v mnohých případech by letoun vůbec nevzlétl
Úhlel nastavení stavitelné vrtule v cestovním letu je:
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) Větší než při vzletu
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
b) Menší než při vzletu
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
c) Stejný jako při vzletu
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Ve správné zatáčce musí být vztlak:
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
a) Stejně velký, jako při stejné rychlosti v horizontálním ustáleném letu
b) Větší než při stejné rychlosti v horizontálním letu
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
c) Menší než při stejné rychlosti v horizontálním letu
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
Těžiště letounu je
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
a) Působiště výsledné aerodynamické síly
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
b) Působiště výsledné aerodynamické síly a tíhové síly
c) Působiště tíhové síly
Minimální rychlost letounu s vysunutými vztlakovými klapkami je:
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) Větší než v cestovní konfiguraci, neboť vysunutím vztlakových klapek se zvýší součinitel vztlaku
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
b) Menší než v cestovní konfiguraci, neboť vysunutím vztlakových klapek se zvýší součinitel vztlaku
c) Menší než v cestovní konfiguraci, neboť účinnost výškovky se vysunutím vztlakových klapek zlepší
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
Násobek zatížení udává:
a) O kolik je v daném okamžiku letu vztlak letounu větší, než jeho tíha
b) Kolikrát je v daném okamžiku letu vztlak letounu větší než vztlak, jaký má letoun při stejné rychlosti v ustáleném horizontálním letu
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
c) Kolikrát jsou ocasní plochy letounu více zatíženy než jeho křídlo
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
Vlivem nesymetrického obtékání letounu v důsledku práce levotočivé vrtule (otáčí se doleva z pohledu pilota) bude:
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
a) Vznikat na svislé ocasní ploše síla směřující doprava, proto aby pilot zabránil zatočení letounu doprava, musí vyšlápnutím pravé nohy vychýlit směrovku doprava
b) Letoun podélně nestabilní
c) Vznikat na svislé ocasní ploše síla směřující doleva, proto aby pilot zabránil zatočení letounu doprava, musí vyšlápnutím levé nohy vychýlit směrovku doleva
Pohyb letadla, při kterém se otáčí kolem své podélné osy se nazývá:
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) Klopení
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
b) Zatáčení
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
c) Klonění
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Režim letu, při kterém má letoun největší vytrvalost se vyznačuje tím, že:
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
mildin 80 mildin 90 mildin 500
a) Se spotřebuje nejmenší množství paliva na uletění určité vzdálenosti
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
b) Se spotřebuje nejmenší množství paliva za určitou dobu
c) Let musí probíhat v co nejmenší výšce
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
Kolik souřadnicových os má letadlo a jak se nazývají?
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
a) 4, podélná, stranová, příčná a kolmá
b) 3, podélná, stranová a zemská
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
c) 3, podélná, bočná a kolmá
Okamžitá velikost násobku za letu závisí na:
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
a) Velikosti vztlaku, tj.především na rychlosti letu a úhlu náběhu
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) Max. povolené letové hmotnosti
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
c) Rychlosti letu

Máte připomínku nebo námět k Aerowebu?
Budeme potěšeni za každý váš námět nebo připomínku. Stále je co zlepšovat :-)


Číslo publikace ISSN 1801-6847. Copyright (c) 2005-2014 Aeroweb.cz. All rights reserved.
Server provozuje společnost Mavisys, s.r.o.