Test PPL - Navigace

Co se dá říci o zeměpisném severu a jihu?
a) Mění se v závislosti na roční době
b) Působí na něj magnetismus země
c) Nemění polohu
Co je zeměpisný poledník?
a) Část kružnice, jejíž rovina je kolmá na zemskou osu
b) Polovinou poledníkové kružnice
c) Kružnice kolem zeměkoule
Mapy s jakým zobrazením se používají v civilním letectví?
a) Geodetickým
b) Obecným
c) Jednoduchým
Jaká je poloha zeměpisného a magnetického pólu?
a) Totožná
b) Není shodná
c) Magnetický pól je vždy na východ od zeměpisného
Zemská osa je myšlená přímka středem země kolmá na rovník. Místa, kde protíná povrch země, se nazývají póly (točny). Jaké to jsou póly?
a) Magnetické
b) Zeměpisné
c) Totožné
Jakou skupinu čísel používáme zásadně pro označení směru?
a) Třímístnou
b) Dvoumístnou
c) Podle potřeby
Co je velká kružnice?
a) Největší kružnice na zeměkouli
b) Průsečík roviny, která prochází středem zeměkoule s povrchem zeměkoule
c) Pouze rovník a nultý poledník
Co je malá kružnice?
a) Kružnice, jejíž rovina neprochází středem zeměkoule
b) Poledník, který prochází rovníkem na opačné straně
c) Jakákoliv kružnice na povrchu země neprocházející průsečíkem nultého poledníku a rovníku
Vrstevnice (izohypsy) jsou uzavřené prostorové křivky, které spojují místa o stejné:
a) Nadmořské výšce
b) Záporné výšce, tzv. hlubnice
c) Deklinaci
V čem je věrohodná letecké mapa ICAO 1 : 500 000?
a) V tratích a plochách
b) V úhlech, v tratích a v plochách
c) V úhlech
Které z uvedených měřítek je největší?
a) 1 : 1 000 000
b) 1 : 100 000
c) 1 : 500 000
Kolika kilometrům ve skutečnosti odpovídá 12 cm na mapě 1 : 250 000?
a) 25 km
b) 30 km
c) 50 km
Kolika kilometrům ve skutečnosti odpovídá 10 cm na mapě 1 : 200 000?
a) 50 km
b) 20 km
c) 200 km
Jak rozdělujene zobrazení map?
a) Na jednoduché, obecné a geodetické
b) Na konformní, mnohoválcové a pravé
c) Na azimutální, úhlojevné a plochojevné
Jak vznikají jednoduchá zobrazení map?
a) Výpočtem vyrovnávacího zobrazení
b) Jako geometrický průměr plochojevného zobrazení
c) Převodem globu do roviny prostřednictvím geometricky definované jednoduché plochy
Co dělá úhlojevné zobrazení mapy?
a) Nezkresluje úhly na úkor zkreslení ploch a délek
b) Nezkresluje plochy, zkresluje úhly a délky
c) Zkreslení úhlů a ploch je pokud možno v rovnováze
Co dělá plochojevné zobrazení mapy?
a) Nezkresluje úhly na úkor zkreslení ploch a délek
b) Nezkresluje plochy, zkresluje úhly a délky
c) Zkreslení úhlů a ploch je pokud možno v rovnováze
Jak nazýváme terénní útvary jako jsou lesy, louky, jezera, hrady, silnice, železnice atd.?
a) Projekce mapy
b) Topografická plocha
c) Topografická situace
Jak se nazývá skutečný zcela holý povrch země se soušemi, nerovnostmi a hladinami moří?
a) Projekce mapy
b) Topografická plocha
c) Topografická situace
Izolinie jsou čáry, spojující sousední body:
a) Např. zeměpisné šířky a délky
b) Např. čáry souřadnicových sítí
c) O stejném tlaku vzduchu, magnetické deklinaci atd.
Izobaty jsou uzavřené prostorové křivky spojující místa o stejné:
a) Nadmořské výšce
b) Záporné výšce, tzv. hloubnice
c) Deklinaci
Co je konverzní úhel?
a) Sbíhavost poledníků
b) Směr letadla k úhlu větru
c) Úhel, který svírá ortodroma a loxodroma v bodech, které jsou na zeměkouli spojeny oběma čarami
Čím je způsobena deklinace?
a) Vlivem střídání ročních období
b) Rozdílnou polohou severu kompasového a zeměpisného
c) Rozdílnou polohou severu zeměpisného a magnetického
Kde je deklinace největší?
a) V blízkosti pólů
b) Na rovníku
c) Na jižní polokouli
Úhel mezi kterými severy je deklinace?
a) Zeměpisným a kompasovým
b) Magnetickým a kompasovým
c) Zeměpisným a magnetickým
Jaká projekce je základem pro leteckou mapu ICAO 1 : 500 000?
a) Válcová
b) Mercatorova
c) Lambertova
Čím je dána sbíhavost poledníků?
a) Úhlem poledníku s rovníkem
b) Průběhem ortodromy na dvou uvažovaných poledníkách
c) Úhlem mezi Nz a Nm
V jaké vzdálenosti obíhá magnetický pól kolem zeměpisného pólu jednou za 27 000 roků?
a) 9 stupňů
b) 21 stupňů
c) 17 stupňů
Co je izogona?
a) Čára spojující magnetický a zeměpisný pól
b) Přímka na které leží stejné agony
c) Čára spojující místa se stejnou deklinací
Co je ortodroma?
a) Část velké kružnice
b) Nejkratší spojnice dvou bodů na zemském povrchu
c) Obě předchozí odpovědi jsou správně
Co je loxodroma?
a) Část velké kružnice
b) Svírá se všemi poledníky stejný úhel
c) Obě předchozí odpovědi jsou správně
Čím je způsobena deviace?
a) Magnetickými předměty v blízkosti magnetky kompasu
b) Magnetismem země
c) Průběhem denní doby
Co je agona?
a) Čára spojující místa s kladnou deklinací
b) Čára spojující místa se zápornou deklinací
c) Izogona, kde deklinace je nulová
K čemu slouží deviační tabulka?
a) K určení magnetického severu
b) K určení rozdílu mezi deklinací a severem zeměpisným
c) K určění hodnoty deviace letadla v základních směrech
Co znamená zápis D = +2?
a) Západní, tj. kladnou deklinaci
b) Východní, tj. zápornou deklinaci
c) Východní, tj. kladnou deklinaci
Co znamená zápis D = -4?
a) Západní, tj. kladnou deklinaci
b) Západní, tj. zápornou deklinaci
c) Východní, tj. zápornou deklinaci
Kde je kompasový sever při zápisu d = +2?
a) Západně od severu magnetického
b) Východně od severu magnetického
c) Západně od severu zeměpisného
Kde je kompasový sever při zápisu d = -3?
a) Západně od severu magnetického
b) Východně od severu magnetického
c) Západně od severu zeměpisného
Který směr je magnetický sever?
a) Směr, který určuje magnetka kompasu, na který nepůsobí žádné vedlejší rušivé vlivy
b) Směr, který je určený myšlenou přímkou, která vede středem země a protíná její povrch v bodech, které nazýváme sever a jih magnetický
c) Směr, který změříme na mapě
Provádíte-li zatáčku na jih podle magnetického kompasu, zatáčku:
a) Přetočíte
b) Nedotočíte
c) Zastavíte přesně na zamýšleném kurzu
Provádíte-li zatáčku na sever podle magnetického kompasu, zatáčku:
a) Přetočíte
b) Nedotočíte
c) Zastavíte přesně na zamýšleném kurzu
Provádíte-li zatáčku na východ podle magnetického kompasu, zatáčku:
a) Přetočíte
b) Nedotočíte
c) Zastavíte přesně na zamýšleném kurzu
Provádíte-li zatáčku na západ podle magnetického kompasu, zatáčku:
a) Přetočíte
b) Nedotočíte
c) Zastavíte přesně na zamýšleném kurzu
Co bude ukazovat magnetický kompas, letíte-li směrem na západ a stáhnete plyn?
a) Zatáčku na jih
b) Zatáčku na sever
c) Stále stejný směr
Co bude ukazovat magnetický kompas, letíte-li směrem na východ a stáhnete plyn?
a) Zatáčku na jih
b) Zatáčku na sever
c) Stejný směr
Co bude ukazovat magnetický kompas, letíte-li směrem na západ a přidáte plyn?
a) Zatáčku na jih
b) Zatáčku na sever
c) Stejný kurs
Co bude ukazovat magnetický kompas, letíte-li směrem na východ a přidáte plyn?
a) Zatáčku na jih
b) Zatáčku na sever
c) Stejný kurs
V jakém případě ukazuje magnetický kompas přesně kurz?
a) Pokud letíte ne sever nebo na jih
b) Pokud letíte na východ nebo na západ
c) Pokud letíte bez změny výšky a bez změny rychlosti
Jaké jednotky se používají v ČR podle AIP GEN 1-2-1 pro výšky?
a) Metry
b) Centimetry a metry
c) Stopy a metry
Jaké jednotky udávající směr a rychlost větru se používají v ČR podle AIP GEN 1-2-1?
a) Magnetické stupně a uzly
b) Zeměpisné stupně a uzly
c) Zeměpisné stupně a uzly nebo m/sec
Jaké jednotky se používají v ČR podle AIP GEN 1-2-1 pro vzdálenosti?
a) Metry
b) Námořní míle/kilometry
c) Pouze kilometry
V jakých jednotkách se udávají údaje pro nastavení výškoměru?
a) V milimetrech
b) V hektopascalech
c) Ve stopách
V jakých jednotkách se udává horizontální rychlost?
a) Ve stopách
b) V uzlech
c) V km/h, m/sec a v uzlech
Jaká může být velikost úhlu větru na trať?
a) 0 - 360 stupňů
b) 0 - 180 stupňů
c) 0 - 90 stupňů
Co je vždy spolehlivější při provádění srovnávací orientace?
a) Pozorně prohlížet terén pod letadlem
b) Soustředit pozornost na význačný orientační bod
c) Vyhledat a určit několik orientačních bodů
Jak se měří úhel snosu?
a) Od severu zeměpisného k trati
b) Od Kz k trati letěné
c) Mezi kurzem magnetickým a kurzem kompasovým
Co je úhel mezi severem zeměpisným a plánovanou tratí, měřený od severu zeměpisného?
a) Úhel větru na trať
b) Úhel letadla
c) Plánovaný traťový úhel zeměpisný
Od jakého severu měříme úhloměrem trať?
a) Od severu zeměpisného
b) Od severu magnetického
c) Od severu kompasového
Co platí pro správné stanovení smyslu úhlu snosu?
a) Vitr snáší letadlo z Kk na trať letěnou
b) Vitr snáší letadlo z Kk na trať
c) Vitr snáší letadlo z trati plánované na Kz
Jak orientujete mapu při provádění srovnávací orientace během letu?
a) Tak, aby se daly dobře číst nápisy na mapě
b) Podle význačných orientačnách bodů
c) Tak, aby směr letu přenesený do mapy byl rovnoběžný s podélnou osou letadla
Co jsou hlavní navigační přístroje?
a) Variometr, rychloměr, skolonoměr
b) Rychloměr, kompas, hodiny
c) Hodiny, kompas, výškoměr
Řešte úlohu: IAS = 100 km/h, výška 1600 m, t = +15 °C. TAS =
a) 110 km/h
b) 100 km/h
c) 90 km/h
Řešte úlohu: IAS = 120 km/h, výška 2000 m, t = -10 °C. TAS =
a) 120 km/h
b) 130 km/h
c) 140 km/h
Řešte úlohu: IAS = 180 km/h, výška 1800 m, t = 0 °C. TAS =
a) 170 km/h
b) 180 km/h
c) 195 km/h
Řešte úlohu: Km = 015°, TAS = 110 km/h, V/v = 050°/13.5 kt
a) GS = 92 km/h, US = 10°L
b) GS = 110 km/h, US = 5°L
c) GS = 85 km/h, US = 10°P
Řešte úlohu: Km = 225°, TAS = 120 km/h, V/v = 090°/11 kt
a) GS = 125 km/h, US = 2°P
b) GS = 135 km/h, US = 7°P
c) GS = 110 km/h, US = 7°L
Řešte úlohu: Km = 312°, TAS = 100 km/h, V/v = 135°/10 kt
a) GS = 100 km/h, US = 2°L
b) GS = 118 km/h, US = 1°P
c) GS = 130 km/h, US = 3°L
Řešte úlohu: GS = 120 km/h, délka trati 220 km. Doba letu bude
a) 1h 30min
b) 1h 50min
c) 2h 00min
Řešte úlohu: GS = 180 km/h, délka trati 120 km. Doba letu bude
a) 30 min
b) 40 min
c) 50 min
Průměrná spotřeba 21 l/h, doba letu 2h 10 min. Spotřeba bude
a) 21 l
b) 35 l
c) 46 l
Průměrná spotřeba 45 l/h, doba letu 3h 06 min. Spotřeba bude
a) 130 l
b) 135 l
c) 140 l
Během letu zjistíte, že vám zbývá 15 l LPH při průměrné spotřebě 11 l/h. Toto množství LPH vám vystačí na:
a) 1h 22min
b) 1h 25min
c) 1h 28min
Pokud je Kz = 050°, D = +2°, d = +5°, pak je
a) Km = 052°, Kk = 057°
b) Km = 048°, Kk = 053°
c) Km = 048°, Kk = 043°
Pokud je Kz =225°, D = +3°, d = +3°, pak je
a) Km = 228°, Kk = 231°
b) Km = 222°, Kk =219°
c) Km = 222°, Kk = 225°
Pokud je Kz = 285°, D = 4°W, d = -8°, pak je
a) Km = 281°, Kk = 273°
b) Km = 289°, Kk = 297°
c) Km = 281°, Kk = 290°
Pokud je Kz = 015°, D = -5°, d = +2°, pak je
a) Km = 010°, Kk = 012°
b) Km = 010°, Kk = 008°
c) Km = 020°, Kk = 018°
Pokud na mapě, kde souřadnicová síť je orientována k severu magnetickému zjistíte, že Km = 142°,D = 4°E, d = +4°, pak je
a) Kz = 138°, Kk = 134°
b) Kz = 146°, Kk = 138°
c) Kz = 146°, Kk = 150°
Pokud na mapě, kde souřadnicová síť je orientována k severu magnetickému zjistíte, že Km = 357°,D = 1°W, d = -5°, pak je
a) Kz = 356°, Kk = 002°
b) Kz = 358°, Kk = 002°
c) Kz = 356°, Kk = 351°
Letíte po trati kursem magnetickým 075°, US = L 10°. Pokud se musíte vrátit, otočíte na
a) Km = 255°
b) Km = 235°
c) Km = 245°
Letíte po trati kursem magnetickým 310°, US = P 5°. Pokud se musíte vrátit, otočíte na
a) Km = 140°
b) Km = 130°
c) Km = 120°
Letíte kursem 320°, vítr je 200°/20 kt. Jaká je složka čelního/zadního větru?
a) 10 kt do zad
b) 5 kt do zad
c) 15 kt do zad
Letíte kursem 100°, vítr je 060°/40 kt. Jaká je složka čelního/zadního větru?
a) 30 kt do zad
b) 20 kt do zad
c) 30 kt čelní
Občanské svítání a občanský soumrak začíná, když je slunce pod horizontem:
a) 6°
b) 3°
c) 8°
Na kolik časových pásem je rozdělena zeměkoule?
a) 24 časových pásem
b) 12 časových pásem na východ a 12 na západ
c) Každý stupeň má své časové pásmo
Co je středovým poledníkem nultého pásma?
a) UTC
b) Poledník procházející hvězdárnou Greenwitch v Anglii
c) Poledník procházející Hvězdárnou v Oxford v Anglii
Jaký je rozdíl mezi UTC a SELČ v ČR?
a) 1 hodina
b) Není žádný
c) 2 hodiny
Jaký je rozdíl mezi UTC a SEČ v ČR?
a) 2 hodiny
b) 1 hodina
c) Není žádný
Co je zkratka UTC používaná v civilním letectví pro čas?
a) Čas odvozený od LTM
b) Čas jarní rovnodennosti
c) Atomový čas koordinovaný k času astronomickému
Kolik časově představuje 1 stupeň zeměpisné délky?
a) 1 min
b) 4 min
c) 6 min
Co uděláme, překonáme-li datumovou čáru směrem na západ?
a) Připočteme kalendářní den
b) Odečteme kalendářní den
c) Kalendářní den se nezmění
Které poledníky jsou okrajovými poledníky časových pásem?
a) 22° 30´ na každou stranu od středového poledníku pásma
b) 15° na každou stranu od středového poledníku pásma
c) 7° 30´ na každou stranu od středového poledníku pásma
Které poledníky jsou středovými poledníky časových pásem na východ a na západ od nultého poledníku?
a) 15°, 30°, 45°, 60° atd.
b) 7°30´, 15°, 22°30´, 30° atd.
c) 5°, 10°, 15°, 20° atd.
Podle tabulky jste zjistil/a, že západ slunce na 15°E bude v 19h 35min. Letíte na letiště ležící na 7° 30´E. Západ slunce v místě cílového letiště je v
a) 19h 35min
b) 19h 05min
c) 20h 05min
Podle tabulky jste zjistil/a, že západ slunce na 15°E bude v 20h 05min. Letíte na letiště ležící na 5°E. Západ slunce v místě cílového letiště je v
a) 20h 45min
b) 19h 25min
c) 20h 05min
Podle tabulky jste zjistil/a, že východ slunce na 15°E bude v 6h 24min. Letíte na letiště ležící na 17° 30´E. Východ slunce v místě výchozího letiště je v
a) 6h 24min
b) 6h 14min
c) 6h 34min
Podle tabulky jste zjistil/a, že východ slunce na 15°E bude v 5h 24min. Letíte na letiště ležící na 19° 30´E. Východ slunce v místě výchozího letiště je v
a) 5h 06min
b) 5h 14min
c) 5h 34min

Máte připomínku nebo námět k Aerowebu?
Budeme potěšeni za každý váš námět nebo připomínku. Stále je co zlepšovat :-)


Číslo publikace ISSN 1801-6847. Copyright (c) 2005-2014 Aeroweb.cz. All rights reserved.
Server provozuje společnost Mavisys, s.r.o.