Test PPL - Lidská výkonnost a omezení

Jaký je tlak vzduchu na úrovni hladiny moře podle definice standardní atmosféry ICAO?
a) 760 mmHg
b) 760 Pa
c) 760 kPa
Jaký je objem daného množství plynu při konstantní teplotě?
a) Přímo úměrný tlaku
b) Nepřímo úměrný tlaku
c) Konstantní
Co je stavová rovnice ideálního plynu stálé hmotnosti?
a) p*V*T = konst.
b) p*V/T = konst.
c) p/V*T = konst.
Jaký je objem daného množství plynu při konstantním tlaku?
a) Konstantní
b) Nepřímo úměrný teplotě
c) Přímo úměrný teplotě
Čeho obsahuje atmosférický vzduch přibližně 21%?
a) Dusíku
b) Kyslíku
c) Vzácných plynů
Čeho obsahuje atmosférický vzduch přibližně 78%?
a) Dusíku
b) Kyslíku
c) Vzácných plynů
Kolik přibližně procent je v atmosférickém vzduchu oxidu uhličitého?
a) 0,03%
b) 3%
c) 30%
Jaká je jednotka pro měření tlaku krve?
a) Pa
b) hPa
c) mmHg
Co tvoří oběhový systém lidského organismu?
a) Horní cesty dýchací a žilní systém
b) Srdce a cévní systém
c) Dolní cesty dýchací a žilní systém
Co se odvádí z liského organismu do vnějšího prostředí dýcháním?
a) Čistý kyslík
b) Oxid uhličitý
c) Oxid uhelný
Jak dlouhá je průměrně doba užitečného vědomí ve výšce 5000m?
a) 5 minut
b) 30 minut
c) 90 minut
Odkud člověk získává kyslík?
a) Z vody
b) Z vodíku
c) Ze vzduchu
Jak se dá zabránit hyperventilaci?
a) Zrychlením dýchání
b) Zpomalením dýchání, případně krátkým zadržením dechu
c) Použitím teplejšího oblečení
Jaká je závislost tlaku vzduchu na stoupající nadmořské výšce?
a) Stoupá
b) Exponenciálně stoupá
c) Exponenciálně klesá
Který ze smyslů je při hypoxii nejvíce postižen?
a) Zrak
b) Chuť
c) Hmat
Jak můžeme zabránit hypoxii?
a) Dýcháním vzácných plynů
b) Dýcháním čistého kyslíku
c) Přesunem do vyšší nadmořské výšky
K čemu dochází při hypoxii v lidském organismu?
a) Ke zvýšení tlaku kyslíku v krvi
b) K poklesu tlaku kyslíku v krvi
c) Ke zvýšení tlaku oxidu uhličitého v krvi
Jako jakou barvu vnímá člověk při hypoxii bílou barvu?
a) Červenou
b) Hnědozelenou
c) Šedožlutou
Kdy v průběhu dne je odolnost lidského organismů vůči hypoxii nejvyšší?
a) Kolem 3. Hodiny
b) Kolem 12. Hodiny
c) Kolem 17. Hodiny
Při letech nad 3000 m dochází v lidském organismu k hypobarii. Při používání čeho způsobuje problémy?
a) Kyslíkového přístroje
b) Brýlí
c) Kontaktních čoček
Kdy snáší lidský organismus nejlépe kladné přetížení v podélné ose?
a) Dopoledne
b) Odpoledne
c) Kolem 22. Hodiny
Co za schopnost oka je zraková ostrost?
a) Určit vzdálenost daného bodu
b) Rozlišit blízko sebe umístěné předměty
c) Určit barvu daného předmětu
Co způsobuje zčernání zorného pole pilota?
a) Podélné kladné přetížení
b) Podélné záporné přetížení
c) Příčné přetížení
Co je příznakem hyperventilace?
a) Zhnědnutí zorného pole
b) Pocit hladu
c) Zrychlené dýchání
Co v těle obsažené nejvíce ovlivňuje prudké stoupání a klesání?
a) Tekutiny
b) Nervové buňky
c) Plyny
Při čem se krev z dolní poloviny těla pilota přesouvá do horní poloviny?
a) Při podélném kladném přetížení
b) Při podélném záporném přetížení
c) Při hypoxii
Při čem se krev z horní poloviny těla přesouvá do dolní poloviny?
a) Při podélném kladném přetížení
b) Při podélném záporném přetížení
c) Při hypoxii
Co způsobuje zčervenání zorného pole pilota, tzv. červenou clonu?
a) Podélné kladné přetížení
b) Podélné záporné přetížení
c) Příčné přetížení
Jak se nazývá vada zraku, při které člověk nevidí ostrý obraz vzdálených předmětů?
a) Dalekozrakost
b) Krátkozrakost
c) Barvoslepost
Co se určuje vlnovou délkou záření?
a) Barevný tón
b) Barevný jas
c) Sytost barvy
Čím je dána sytost dané barvy?
a) Mohutností světelného zdroje
b) Vlnovou délkou světla
c) Obsahem bílé barvy
Při jakém přechodu se oko nejrychleji adaptuje?
a) Ze světla do tmy
b) Z tmy do světla
c) Ze šera do tmy
Kdy vidíme modrou barvu lépe než červenou?
a) Při námraze
b) Ve dne
c) Za šera
Jak se nazývá vada zraku, při které člověk nevidí ostrý obraz blízkých předmětů?
a) Dalekozrakost
b) Krátkozrakost
c) Barvoslepost
V jaké výšce se začínají výrazně projevovat závažné změny zrakových funkcí?
a) 4000 ft
b) 5000 ft
c) 4000 m
Co způsobuje letová iluze při přistání na sníh nebo na vodní hladinu?
a) Odhad výšky letadla nad povrchem je větší, než ve skutečnosti je
b) Odhad výšky letadla nad povrchem je menší, než ve skutečnosti je
c) Pocit odtržení
Co se děje při letové iluzi nazývané "Flicker vartigo"?
a) Pilot považuje za horizont okraje oblaků
b) Pilot má zdravotní problémy při pohledu na Slunce přes rotující vrtuli
c) Pilot špatně odhaduje výšku při přistání na vodní hladinu
Co se děje při letové iluzi nazývané "autokineze"?
a) Pilot začíná mít zdravotní problémy (např. ztrátu vědomí) při pohledu na Slunce přes pohybující se vrtuli
b) Pilot považuje pozemní světla za hvězdy
c) Pilot při tmavém pozadí vnímá nepatrný pohyb svého oka jako pohyb sledovaného předmětu
Co je práh sluchu?
a) Nejnižšší intenzita zvuku, kterou dokážeme vnímat
b) Nejnižší intenzita záření, kterou dokážeme vnímat
c) Hodnota tlaku, při které dochází k přeslechu
Co tvoří rovnovážný orgán ucha?
a) Tři na sebe kolmé polokruhové kanálky
b) Nosohltan a Eustachova trubice
c) Nosohltan se zvukovodem
Kde je v uchu umístěn bubínek?
a) Za kovadlinkou
b) Před kladívkem
c) Za hlemýžděm
V jakých jednotkách se měří hluk?
a) Hz
b) dB
c) Hg
Jak nazýváme nepřesnou interpretaci vyslechnuté zprávy?
a) Přeslech
b) Hluk
c) Šum
Co nepatří mezi zdroje leteckého hluku?
a) Radiokorespondence
b) Pracující letecký motor
c) Osvětlení prahu dráhy
Co považujeme za poruchu zdraví?
a) Fyzickou únavu
b) Chronickou únavu
c) Psychickou únavu
Jakou část těla nejvíce ovlibňují vibrace frekvence 12 - 15 Hz?
a) Břicho a hrudník
b) Hlavu
c) Končetiny
Jakou část těla nejvíce ovlibňují vibrace frekvence 4 - 5 Hz?
a) Břicho a hrudník
b) Hlavu
c) Končetiny
Co je důležitým vedlejším účinkem léků proti kinetóze?
a) Křeče
b) Barvoslepost
c) Ospalost
Co je nejčastějším příznakem kinetózy?
a) Ztráta barvocitu
b) Dráždění žaludku
c) Kýchání
Co způsobuje kinetózu?
a) Zvýšení tělesné teploty nad 38 °C
b) Nezvyklý pohyb
c) Nadměrný hluk
V čem spočívá prevence kinetózy?
a) V tréninku odolnosti a postupné adaptaci
b) V pravidelném užívání příslušných léků
c) V použití kyslíkového přístroje
K čemu slouží Valsalvův manévr?
a) K uvolnění dýchacích cest při zalknutí
b) K zavedení přívodu kyslíku při bezvědomí
c) K odstranění zalehnutí v uších
Smí pilot před letem používat léky?
a) Ano, kromě léků způsobujících útum centrální nervové soustavy
b) Ne, pouze příslušně schválená léčiva
c) Ne, léky užívat nesmí
Jaká je optimální délka spánku u dospělého člověka?
a) 5 - 6 hodin
b) 7 - 8 hodin
c) 9 - 10 hodin
Co nemá pilot před letem omezeno?
a) Kouření cigaret
b) Použití povoleného množství alkoholu
c) Užití lehkých drog
Co nepatří nezi opiáty?
a) Kokain
b) Kofein
c) Heroin
V jakém množství smí pilot požít alkohol před letem?
a) Do 0,3 promile hladiny alkoholu v krvi
b) Maximálně 2x 0,5 l piva nebo 0,05 cl destilátu
c) Ne, alkohol požít nesmí
Co způsobuje alkohol v lidském organismu?
a) Desynchronizaci
b) Dehydrataci
c) Dysrytmii
Co nejvýrazněji ovlivňuje vnímání?
a) Citlivost smyslů
b) Paměť
c) Rozhodnost
Co není přímým výsledkem procesu vnímání?
a) Počitek
b) Charakter
c) Vjem
Co blíže nespecifikuje pozornost?
a) Zaměření
b) Koncentrace
c) Představivost
Co využívá člověk k poznávání svého okolí?
a) Vnímání
b) Představivost
c) Paměť
Který stav pozornosti je pro pilota užitečný a považuje se za schopnost?
a) Kolísání pozornosti
b) Oscilace pozornosti
c) Rozdělení pozornosti
Které psychické vlastnosti nejvíc přispívají k rozhodnosti?
a) Trpělivost a svědomitost
b) Charakter a nadání
c) Zkušenost a sebejistota
Co nejvíc přispívá k rychlému a správnému rozhodování?
a) Zkušenost a důsledná příprava na danou činnost
b) Určité pracovní zatížení a týmová spolupráce
c) Fyzická kondice
Co způsobuje fyzická zátěž pilota?
a) Odpovědnost
b) Emoce
c) Mikroklima
Co nepatří nezi psychické zátěže?
a) Zrychlení
b) Pozornost
c) Rozhodování
Co se nejvíce podílí na vědomé činnosti člověka k dosažení stanoveného cíle?
a) Jeho charakter a vlohy
b) Jeho vůle a houževnatost
c) Jeho temperament a paměť
Co slouží k uchování informace v dlouhodobé paměti?
a) Soustředění
b) Myšlení
c) Opakování
Který z těchto faktorů, když dlouhodobě působí na člověka, může vést až k onemocnění?
a) Odpovědnost
b) Zátěž
c) Stres

Máte připomínku nebo námět k Aerowebu?
Budeme potěšeni za každý váš námět nebo připomínku. Stále je co zlepšovat :-)


Číslo publikace ISSN 1801-6847. Copyright (c) 2005-2014 Aeroweb.cz. All rights reserved.
Server provozuje společnost Mavisys, s.r.o.