Test LAA pro stavbu a konstrukci letadel

Letoun typu ,,kachna" je
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
a) letoun, jehož vodorovné ocasní plochy jsou umístěny před nosnou plochou
b) letoun bez ocasních ploch
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
c) letoun, jehož vodorovné stabilizační plochy jsou umístěny za nosnou plochou
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
mildin 80 mildin 30 mildin 500
Podle umístění nosných ploch rozdělujeme jednoplošná letadla na
a) dolnoplošníky, středoplošníky, hornoplošníky
b) jednoplošníky a dvouplošníky
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) jednoplošníky, středoplošníky a hornoplošníky
Každý ,,letoun" vyhovující definici pojmu ,,letoun" má tyto hlavní části
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) drak, systémy, pohonnou jednotku, výstroj
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
b) drak, pohonnou jednotku
mildin 80 mildin 30 mildin 500
c) drak, výstroj, pohonnou jednotku
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
,,Drak letadla" tvoří
a) konstrukce letadla (nosná soustava, trup, ocasní plochy, řízení a přistávací zařízení) s pohonnými jednotkami a výstrojí
b) konstrukce letadla (nosná soustava, trup, ocasní plochy, řízení a přistávací zařízení) bez pohonných jednotek a jejich příslušenství, výstroje a instalace
c) nosná soustava, trup, ocasní plochy a přistávací zařízení
Trup letadla je charakterizován následovně
a) část draku letadla sloužící hlavně ke spojení jednotlivých částí draku a k umístění posádky, cestujících, nákladu, výstroje popř. hnací jednotky
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
b) sestavený drak letadla bez potahu a křídel
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
c) utěsněná část letadla s vnitřním vybavením a výstrojí
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
Ocasní plochy letadla jsou
a) zařízení, které vyvozuje reakční moment
b) vodorovné i svislé plochy zpravidla na konci trupu, jak nepohyblivé, tak i pohyblivé (kormidla), stabilizující letadlo podélně i směrově, umožňující jeho podélné a směrové řízení
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
c) otočné plochy, jimiž se mění za letu klopení i zatáčení
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
Řízení letadel je
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
mildin 80 mildin 90 mildin 500
a) ovládací prvek v kabině pilota
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 30 mildin 500
b) soustava prvků řízení umožňující přenos řídící činnosti z řididel na řídící orgány
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
c) řídící páka nebo volant v pilotní kabině
Pojem ,,přistávací zařízení" je definován v souladu s technickými normami takto
a) část letadla umožňující vzlet, přistání a pojíždění
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) soustava kol na letadle
c) část letadla umožňující přistání
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Poloskořepinová konstrukce je
a) konstrukce, u níž je použito dvou nebo více typů konstrukcí
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
mildin 80 mildin 30 mildin 500
b) konstrukce, jejíž krutová a ohybová pevnost a tuhost je zajišťována pouze tahem
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 30 mildin 500
c) konstrukce sestávající z nosného potahu, zesíleného podélnými, popř. příčnými výztuhami
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
mildin 80 mildin 90 mildin 500
U skořepinové konstrukce trupu přenáší
a) veškeré síly potah
b) hlavní síly příhradová konstrukce
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
c) veškeré síly přepážky trupu
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 30 mildin 500
Násobek zatížení je
a) poměr vztlaku a odporu na letadle
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
b) poměr udávající kolikrát je vztlak letadla v daném časovém okamžiku větší než jeho tíha
c) poměr statického a dynamického zatížení na letadle
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Zatížení letadla za letu může být
a) pouze statické
b) statické a dynamické
c) pouze dynamické
Za dynamické zatížení draku letadla považujeme tato zatížení
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
mildin 80 mildin 30 mildin 500
a) zatížení způsobené vertikálními poryvy vzduchu, zatížení od manévrů a obratů, zatížení od sil při vzletu a přistání
b) zatížení od tíhy paliva v křídlech při plnění nádrží
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil for anxiety cipramil ingredients
c) zatížení od pohybu cestujících na palubě při letu
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
Statické zatížení konstrukce letadla je definováno následovně
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) je to zatížení, jehož velikost se s časem nemění nebo se mění poměrně pomalu (vliv jeho časového průběhu je zanedbatelný)
b) je to zatížení při dlouhodobém stání letadla na zemi
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
c) je to zatížení, jehož velikost se s časem mění náhle nebo skokově (při manipulaci pozemní obsluhy s letadlem na zemi)
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
Dynamické zatížení určitého prvku nebo části letadla je definováno následovně
a) je to zatížení, jehož velikost se s časem nemění
b) je to zatížení, jehož velikost se mění s časem rychle
c) je to zatížení, jehož velikost se s časem mění pomalu
cipramil withdrawal cipramil for anxiety cipramil ingredients
mildin 80 mildin 90 mildin 500
Maximální provozní zatížení letadlové konstrukce nebo její části je
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
a) zatížení používané při pevnostním průkazu jako maximální hodnota, která se u letadla za provozu může vyskytnout
b) maximální zatížení, při kterém napětí v konstrukci právě stačí k udržení rovnovážného stavu
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
c) početní zatížení násobené požadovaným součinitelem bezpečnosti
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
V letové příručce ULLa je maximální hmotnost posádky 150 kg. Max. vzlet. hmotnost je 450 kg. Prázdná hmotnost Ulla (uvedená) je 300 kg. V nádrži ULLa je 30 l paliva.
a) posádka o hmotnosti 150 kg může provést let
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
b) posádka o hmotnosti 150 kg může provést let po odpuštění části paliva
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
c) posádka o hmotnosti 150 kg nemůže provést let
mildin 80 mildin 30 mildin 500
Při předepsaném maximálním provozním zatížení (stanoveno v leteckých předpisech)
a) musí správně fungovat všechny části nezbytné pro bezpečný provoz letadla
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) nemusí správně fungovat všechny části nezbytné pro bezpečný provoz letadla
c) může dojít k trvalým deformacím konstrukce letadla
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
mildin 80 mildin 30 mildin 500
Obálka obratů
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
a) vymezuje oblast možných a dovolených provozních násobků při dané rychlosti letu
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
b) obsahuje seznam dovolených manévrů letu
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
cipramil withdrawal cipramil for anxiety cipramil ingredients
c) vymezuje vzdušný prostor, ve kterém se může letadlo pohybovat
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
Obálka poryvů udává
a) hodnoty poryvových násobků vynesené v závislosti na výšce letu
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
b) hodnoty poryvových násobků vynesené v závislosti na úhlu náběhu
c) hodnoty poryvových násobků vynesené v závislosti na rychlosti letu
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Z hlediska konstrukce prvků a materiálového použití lze rozdělit konstrukce draků letadel na tyto druhy
a) konstrukce kovové a smíšené
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
b) konstrukce kovové, dřevěné, kompositní a smíšené
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
c) konstrukce dřevěné a kompositní
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
Oceli jsou materiálem pro značně namáhavé části konstrukce letadel. Používají se hlavně pro
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
mildin 80 mildin 30 mildin 500
a) závěsná kování, podvozky, čepy, šrouby, pružiny
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) náběžné hrany křídel a ocasní plochy
c) hlavní nosníky křídel a ocasních ploch
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
Na nosnou konstrukci malých letadel se používají tyto druhy dřev
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
a) smrk, borovice
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
b) bříza, buk, olše, lípa, jasan, jilm
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
c) zásadně topol
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Hlavními nosnými členy přenášejícími ohyb u nosníkových křídel jsou
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
a) žebra
b) nosníky
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
c) žebra a potah
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
Konstrukční prvky nosné soustavy křídla jsou
a) nosníky, žebra, závěsná a spojovací kování
b) nosníky a žebra
c) nosníky, žebra, podélné výztuhy, potahy, závěsná a spojovací kování
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
Centroplán je
a) samostatná střední část křídla spojená s trupem nebo tvořící s ním celek, k níž jsou připevněny vnější části křídla
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
b) kloubové zavěšení křídla nad trupem, podepřené vzpěrami
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
c) soustava vzpěr, popřípadně konstrukce upevňující křídlo umístěné nad trupem k závěsům křídla na trupu
Torzní skříň křídla je
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) část konstrukce křídla zachycující ohybové momenty. Je tvořena nosným potahem a stojinami nosníků
b) část konstrukce křídla zachycující převážně kroutící momenty a posouvající síly (smyková napětí), popř. část ohybových momentů. Je tvořena nosným potahem a stojinami nosníků
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
c) část konstrukce křídla zachycující převážně smyková zatížení. Je tvořena nosným potahem a stojinami nosníků
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
Sendvič v konstrukci draku (např. křídla, trupu apod.) letadla je
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
a) konstrukce, u níž je použito dvou nebo více typů konstrukcí
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
b) konstrukční prvek sestávající se ze dvou desek spojených lehkou výplní (voštinovou, pěnovou apod.)
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
c) střední vrstva sendvičové desky
Nosný potah křídla je
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
a) potah přenášející výhradně aerodynamické síly, který je pevně spojen s ostatními konstrukčními prvky nosné plochy
b) potah křídla vytvořený jako sendvič
c) potah, který se kromě tvarování povrchu a přenosu místního aerodynamického zatížení podílí též na přenosu zatížení působícího na křídlo
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
Samonosné křídlo je
a) křídlo s vnějším vyztužením lany
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
b) křídlo bez vnějšího vyztužení
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
c) křídlo podepřené k trupu samonosnou vzpěrou
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
Účelem potahu v konstukci křídla je
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
a) spojit všechny části křídla v jeden celek
b) přijímat zatížení od tlakových změn na povrchu křídla a vytvořit vnější povrch křídla s nejmenšími odchylkami od teoretických tvarů
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
c) přenášet ohybové zatížení křídla na nosníky
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
mildin 80 mildin 90 mildin 500
Účelem žeber v konstrukci křídla po pevnostní stránce je
mildin 80 mildin 90 mildin 500
a) zachytit ohybová zatížení (ohybové momenty) po rozpětí křídla
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) zachytit smyková zatížení křídla
c) přenášet zatížení z potahu na nosnou konstrukci a v některých případech může zavádět do konstrukce osamělé síly
Příhradový trup letadla je
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
a) sestavený trup bez potahu. Obsahuje nosníky, podélníky, přepážky a výztuhy
b) trup vytvořený smíšenou konstrukcí
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
c) trup vytvořený prostorovou prutovinovou soustavou potaženou většinou nenosným potahem
Co je hlavní příčinou krutu a ohybu trupu letounu za letu
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
a) především kombinovaná zatížení přejímaná od ocasných ploch
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
b) otáčivé pohyby letounu
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) účinek hmotových sil, které působí jako jednotlivé osamělé síly
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
Základními prostředky stability a řiditelnosti klasického letadla jsou
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil for anxiety cipramil ingredients
a) kormidla příčného řízení
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
b) ocasní plochy a kormidla příčného řízení
c) ocasní plochy
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
Která z uvedených letadlových částí tvoří ocasní plochy letadla
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
a) stabilizátor a kýlová plocha
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
b) plovoucí stabilizátor a směrové kormidlo
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
c) vodorovné ocasní plochy, svislé ocasní plochy
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
Diferencovaná křidélka jsou křidélka, jejichž úhlové výchylky jsou
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
a) nahoru a dolů přibližně stejné
b) nahoru větší a dolů menší
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
c) nahoru menší a dolů větší
Plovoucí ocasní plochy jsou
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) pohyblivá část vodorovných ocasních ploch
mildin 80 mildin 90 mildin 500
b) pohyblivá část svislých ocasních ploch
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
c) ocasní plochy bez pevné části, pohyblivé jako celek
Odlehčovací ploška je
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
a) ploška umístěná na odtokové hraně kormidla, jejíž výchylka nezávisí na výchylce kormidla. Vychyluje se v opačném smyslu a snižuje závěsový moment
b) ploška umístěná na odtokové hraně kormidla, jejíž výchylka závisí na výchylce kormidla. Vychyluje se v opačném smyslu a snižuje závěsový moment
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
c) ploška umístěná na odtokové hraně kormidla, jejíž výchylka závisí na výchylce kormidla. Vychyluje se v opačném smyslu a zvyšuje závěsový moment
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
Vyvažovací ploška (trimer) je
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) ploška na odtokové hraně kormidla, která slouží k vyvážení ustáleného režimu letu
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
b) ploška na odtokové hraně kormidla, která slouží k vyvážení neustáleného režimu letu
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
c) ploška na odtokové hraně kormidla, která po vychýlení slouží k snížení přírůstku sil v řízení
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
mildin 80 mildin 90 mildin 500
Aerodynamické vyvážení VOP (vyvažovací plošky, přestavitelné za letu nebo na zemi, přestavitelný stabilizátor) zajišťuje následující funkci
a) ochranu kormidla před vznikem nepříznivého aeroelastického jevu - samobuzeného rezonančního kmitání
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
b) rozložení hmoty po hloubce kormidla tak, že osa otáčení kormidla se ztotožňuje s osou spojující těžiště jednotlivých řezů kormidla
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) snížení síly na řídící páce pilota při změnách rychlosti letu, konfigurace a centráže
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
K čemu slouží pevná odlehčovací ploška na kormidle
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) k hmotovému vyvážení kormidla (vyvažovací hmota)
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
b) k oddálení odtržení proudění při přetažení
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
c) k odstranění nežádoucí tíživosti a aerodynamické nesymetrie
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
Výhodou letadel s klasickým podvozkem (podvozek ostruhového typu) je
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
a) nízká hmotnost a nízký aerodynamický odpor
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
b) dobrý výhled z kabiny při pojíždění
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
c) nízká citlivost na boční vítr
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
Podvozek s pružinovou nohou je
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
a) podvozek tvořený pružnou nohou nesoucí na konci podvozkové kolo
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
b) podvozek, jehož noha tvoří výkyvnou poloosu pro kolo
mildin 80 mildin 30 mildin 500
c) podvozek umístěný zpravidla na konci křídla nebo na zádi trupu, chránící uvedené části letadla při pohybu po zemi
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
Tlumič podvozku je konstrukční část podvozku, která
a) přejímá většinu potenciální energie nárazů při vzletu, přistání a pojíždění
mildin 80 mildin 90 mildin 500
b) přejímá většinu kinetické energie nárazů při vzletu, přistání a pojíždění
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
c) přejímá většinu kinetické energie při pojíždění
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
Řízení provedené tuhým přenosem je provedeno
mildin 80 mildin 90 mildin 500
a) pomocí bovdenů a lan
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) pomocí pák a táhel
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) pomocí lan
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Vyvažovací ploška na výškovce je vychýlená nahoru. Ve které poloze se nachází příslušný ovladač
a) v neutrální poloze
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
mildin 80 mildin 90 mildin 500
b) v poloze ,,těžký na hlavu"
c) v poloze ,,těžký na ocas"
Slot je
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
a) ploška před náběžnou částí křídla. Zabraňuje odtržení proudu vzduchu při větších úhlech náběhu
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
b) horní část náběžné části křídla, která se vysouvá směrem dopředu
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) náběžná část křídla sklopná směrem dolů
Jak je konstrukčně provedena vztlaková odklápěcí klapka?
a) při větším úhlu náběhu se vysune část náběžné hrany křídla
b) klapka se vychýlí ze zadní části spodní hrany křídla
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
c) ze zadní části křídla se vysune klapka ve tvaru profilu
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
mildin 80 mildin 90 mildin 500
Vztlaková klapka využívající efektu zvýšení energie vzdušného proudu přitékajícího ze spodní části profilu na horní část se nazývá
a) štěrbinová vztlaková klapka
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
b) jednoduchá vztlaková klapka
c) odklápěcí klapka
Běžně používané velikosti výchylek vztlakových klapek u klasických konstrukcí letadel jsou
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
a) 30° vzlet / 30° přistání
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
b) 25° vzlet / 45° přistání
c) 15° vzlet / 40° přistání
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
Zařízení (konstrukční sestava) připevňující motor k draku letadla se nazývá
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
a) příhradová motorová spojka
b) motorové lože
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
c) závěs motoru
Zařízení (konstrukční sestava) zmenšující aerodynamický odpor pohonné jednotky zastavěné do trupu a usměrňující proud vzduchu pro motor se nazývá
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
a) motorový kryt (kryt motoru)
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
b) gondola
c) aerodynamický přechod
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
Nosná část draku, která vystupuje z konstrukce a slouží k uchycení motoru, se nazývá
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) pylon
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) závěsné kování
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
c) vzpěrač
Letadlový motor je vždy uložen do draku letounu
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
a) nehybně
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
b) volně
mildin 80 mildin 90 mildin 500
c) pružně
mildin 80 mildin 30 mildin 500
Pružící elementy motorového lože, která mají za úkol utlumit vibrace a nepřenášet je do konstrukce draku, se nazývají
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) vzpěrači motorového lože
b) silentbloky
c) tlumiče motoru
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
Je nutné mít v dosahu obsluhy plnění paliva do letadla odpovídající protipožární prostředky nebo protipožární asistenci?
a) jen při plnění nad 25 l paliva
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
b) zásadně ano
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) jen při plnění s osobou na palubě letadla
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
V případě přeplnění nádrže palivového systému přebytečným palivem, nesmí mít toto palivo možnost zatékat do konstrukce trupu nebo křídla
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
a) ne, nesmí
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
b) ano, může
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) nadbytečný požadavek u většiny paliv
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
Z hlediska protipožární bezpečnosti letadla při plnění a při manipulaci s palivem musí být naprostou samozřejmostí: 1) zákaz kouření, 2) vypnuta palubní síť mimo signalizace a čerpání paliva, 3) letadlo a cisterna budou ukostřeny, 4) vypnutý motor
cipramil withdrawal cipramil for anxiety cipramil ingredients
a) bod 4) není nutný
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) bod 2) a 4) nejsou správná odpověď
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
c) všechny body jsou správné odpovědi
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
Palivový uzavírací kohout je
a) kohout, kterým se odpojuje část regulační soustavy motoru při požáru motoru
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
b) kohout uzavírající přívod paliva k motoru
c) kohout, kterým se ovládá protipožární systém pohonné jednotky
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
U podvozku příďového typu je hlavní podvozek umístěn
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
a) za těžištěm letadla
b) v těžišti letadla
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) před těžištěm letadla
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
SLZ s tlačným uspořádáním pohonné jednotky musí mít
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
a) nezávisle pojištěný výfuk proti pádu do vrtule
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
b) instalovanou tří a vícelistou tlačnou vrtuli
mildin 80 mildin 90 mildin 500
c) nezávisle zajištěné veškeré uvolnitelné příslušenství motoru proti pádu do vrtule
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
V letové příručce letadla je uvedena minimální hmotnost pilota 70 kg a maximální hmotnost pilota 110 kg. Pilot s hmotností 59 kg pro provedení letu provede
a) dovážení své hmotnosti tak, aby na jeho sedačce byla hmotnost 110 kg
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) let bez dalších úprav
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
c) dovážení své hmotnosti na 70 kg
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
Hmotnost prázdného letadla je
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
mildin 80 mildin 90 mildin 500
a) hmotnost celého letadla s nákladem v okamžiku dotyku při přistání
b) hmotnost úplně vystrojeného letadla i s přepravovaným nákladem, ale bez hmotnosti paliva (pohonných hmot)
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) hmotnost vystrojeného letadla bez posádky, bez přepravovaného nákladu a bez provozních látek
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
Maximální vzletová hmotnost letadla je
a) největší hmotnost uvažovaná pro pojíždění letadla před vzletem
b) největší hmotnost, při které letadlo vyhovuje předpisům způsobilosti pro vzlet
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
c) největší hmotnost letadla při vzletu
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
Stanovení, dodržení a kontrola polohy těžiště letadla je
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
a) jedním ze základních předpokladů bezpečnosti letu
b) součástí procesu údržby letadla před vzletem
c) v plné zodpovědnosti majitele letadla, nikoli však pilota
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
Jaká je nejvíce bezpečná poloha těžiště letounu za letu (jedná se o letoun obvyklé konstrukce)
a) příliš vzadu
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
b) příliš vpředu
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
c) těžiště v rozsahu dle letové příručky
mildin 80 mildin 30 mildin 500
Poloha těžiště letadla za letu má významný vliv na letové vlastnosti. Jedná se zejména o tyto letové vlastnosti
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
a) stabilitu a ovladatelnost
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
b) stoupavost
mildin 80 mildin 90 mildin 500
c) rychlost letu
Nedodržením správné polohy těžiště (centráže) letadla se jeho letové vlastnosti
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
a) nezmění
cipramil withdrawal cipramil for anxiety cipramil ingredients
b) zhoršují
c) zlepší až po provedeném zásahu vyvažovací ploškou
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
Vlivy nesprávného vyvážení, anebo naložení nákladu na letové vlastnosti a výkony letadla. Příklad: Je-li těžiště letadla při vzletu před přední povolenou polohou (před přední mezní centráží), tak se
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) neúměrně zvětšují síly v řízení při vzletu i přistání, délka vzletu se prodlužuje
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
b) délka vzletu prodlužuje
c) zhoršuje stabilita letadla při odpoutání, délka vzletu zůstane nezměněna
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
Vlivy nesprávného vyvážení nebo naložení na letové vlastnosti a výkony letadla. Příklad: V případě, že těžiště letadla leží za zadní povolenou polohou (za zadní mezní centráží), tak se
a) výrazně zhoršuje stabilita letounu
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) neúměrně zvětšují síly v řízení při vzletu i přistání
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
c) neúměrně prodlužuje délka vzletu
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
Výrobcem letadel jsou udávány výkony, obsluha a provozní rozsah centráží příslušného typu letadla. Tyto údaje je možné najít v
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
a) provozním bulletinu
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) letové příručce
mildin 80 mildin 30 mildin 500
c) palubním deníku
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
Při určení vyvážení letadla s nákladem se zjistí, že je letadlo přetíženo. Jaká opatření je nutno provést před vzletem?
mildin 80 mildin 90 mildin 500
a) před vzletem vyvážit ,,těžký na hlavu"
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
b) před vzletem vyvážit ,,těžký na ocas"
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
c) zmenšit náklad
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
Technický průkaz je doklad vydaný LAA ČR, kterým se potvrzuje, že letadlo konkrétního výrobního čísla a poznávací značky je způsobilé k leteckému provozu. Originál tohoto dokladu musí být při provozu
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
a) na palubě letadla za letu
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
mildin 80 mildin 90 mildin 500
b) v oddělení technické dokumentace provozovatele
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 30 mildin 500
c) u výrobce letadla
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 30 mildin 500
Je neprovedení předepsané údržby na letadle (tj. není dodržen schválený systém údržby) důvodem k dočasné ztrátě letové způsobilosti letadla?
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin 90 mildin 500
a) není to důvod k dočasné ztrátě letové způsobilosti
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
b) ano
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
c) jen při neprovedení roční nebo vyšší prohlídky
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
Údržba letadla je
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
a) souhrn činností zajišťujících zachování spolehlivosti v leteckém provozu systémem prohlídek, ošetření a oprav
b) souhrn činností zajišťujících zachování způsobilosti v leteckém provozu systémem prohlídek, ošetření a oprav
c) souhrn činností zajišťující provozuschopnost letadla systémem prohlídek, ošetření a oprav
Provozovatel musí vést záznamy o zjištěných závadách (poruchách) a poškozeních a o jejich odstranění, o provedených opravách i splnění požadavků závazných bulletinů a příkazů k zachování letové způsobilosti
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
a) pouze u závažných závad, poruch a poškození
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
b) ano - jednoznačně, prokazatelně a závazně
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
c) jen o opravách a bulletinech
Každá závada (porucha) mající vliv na letovou způsobilost, která byla zjištěna na letadle, systémech, jeho výstroji a pohonné jednotce, musí být odstraněna před zahájením dalšího letu
a) ano - musí být odstraněna před zahájením dalšího letu
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) nemusí být odstraněna před zahájením letištního letu
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
c) musí být odstraněna pouze při provozu ve středisku pilotního výcviku
Záznamy v letadlové knize (palubním deníku) se musí provádět
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) min. 1x týdně a hůlkovým písmem
mildin 80 mildin 30 mildin 500
b) min. 2x týdně a čitelně bez škrtání nebo vymazávání
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
c) průběžně, inkoustem nebo popisovací tužkou dle pokynů v záhlaví palubního deníku
V ULLa musí umístěn štítek s provozním omezením. Tento musí být umístěn
a) v kabině letadla a v zorném poli pilota
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
cipramil withdrawal cipramil ingredients cipramil ingredients
b) na libovolné pevné části konstrukce
c) na levém křídle zespodu
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
ULLa má v letové příručce a na štítku v kabině uvedenou max. vzletovou hmotnost 420 kg
a) maximální vzletová hmotnost je 450 kg dle leteckého zákona
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
b) pro vzlet musí být dodržena hmotnost 420 kg
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
c) pro vzlet musí být dodržena hmotnost 420 kg, tato hmotnost může být překročena o hmotnost záchranného systému, která se do max. vzletové hmotnosti nezapočítává
mildin 80 mildin 90 mildin 500
Za údržbu SLZ zodpovídá
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) výrobní závod
b) majitel SLZ
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) inspektor technik, mající toto SLZ v evidenci
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
Maximální přípustná rychlost letu, značená jako Vne
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
a) nesmí být překročena
b) může být překročena v sestupném letu
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
c) může být překročena v cestovním režimu za klidného ovzduší
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
Při návrhové rychlosti ULLa, značené jako Va, a vyšší mohou být kormidla vychýlena
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
a) na maximální výchylky
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
b) na 1/3 maximální výchylky
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
c) nemohou - nesmí být použita jakákoli výchylka
Technický průkaz SLZ platí na dobu
a) neomezenou
b) maximálně 2 roky
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
c) maximálně na dobu pěti let
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
Technickou prohlídku SLZ pro prodloužení platnosti technického průkazu provádí
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
a) pověřený technik aeroklubu
mildin 80 mildin 30 mildin 500
b) technik UCL
c) inspektor technik mající SLZ v evidenci
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
Předepsaná minimální stoupavost ULLa je
mildin 80 mildin 30 mildin 500
a) 1 m/s
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
b) 1,5 m/s
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) 2 m/s
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
Doklad o sjednání a zaplacení zákonného pojištění (pojistný certifikát) proti škodám způsobeným SLZ třetím osobám musí být
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) na palubě každého SLZ za letu
naltrexon dosierung naltrexon 1 5 mg naltrexon og campral
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
b) u SLZ letících do zahraničí
c) u SLZ v střediscích pilotního výcviku
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
Zvýší-li se teplota u kompozitní konstrukce
a) zvýší se její pevnost
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
b) její pevnost zůstane nezměněna
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
c) sníží se její pevnost
Letadla, u kterých je použito kompozitní konstrukce, jsou provedena ve světlých barevných odstínech. Tyto jsou použity z důvodu
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
a) dobré viditelnosti letadla za snížené viditelnosti
b) ochrany konstrukce před ohřevem slunečním zářením
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
c) nižšího odporu při vyšších rychlostech letu
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
mildin 80 mildin 90 mildin 500
ULLa jsou dimenzovány na kladný provozní násobek
a) +2 g
b) +3 g
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
c) +4 g
olanzapin halveringstid olanzapin depot olanzapin graviditet
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
tizanidin copyfarm dburpdosering.site tizanidin qatar
mildin 80 mildin mod allergi mildin 500
ULLa jsou dimenzovány na záporný provozní násobek
fluconazol hexal fluconazol fresenius kabi fluconazol 50 mg dosis
cipramil withdrawal cipramil under graviditet cipramil ingredients
a) -1,5 g
b) -2 g
c) -2,5 g
Nosnou složkou kompozitní letecké konstrukce je
olanzapin halveringstid nyfodtkob.site olanzapin graviditet
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
a) pryskyřice
mildin 80 mildin 90 mildin 500
b) tkanina nebo stejnosměrná skleněná vlákna, nebo vlákna z jiných, k tomu určených, materiálů
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
c) jemná drátěná síť
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
Pro lepení leteckých konstrukcí se používají
a) jakákoli lepidla
pramipexol generico ogvitaminerfolie.site pramipexol 1 mg precio
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
b) pouze určená lepidla
naltrexon dosierung naltrexon implantat naltrexon og campral
c) letecké konstrukce se nelepí
Jak je konstrukčně provedena Fowlerova klapka?
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
fluconazol hexal fluconazol gardnerella fluconazol 50 mg dosis
a) zadní část nosné plochy se vychýlí dolů
tizanidin copyfarm tizanidin yan etkileri tizanidin qatar
b) klapka se vychýlí ze zadní části spodní hrany křídla
c) ze zadní části křídla se vysune klapka ve tvaru profilu
V letové příručce ULLa je uvedena minimální hmotnost pilota 70 kg. Pilot s hmotností 65 kg
olanzapin halveringstid olanzapin smeltetablet olanzapin graviditet
naltrexon dosierung naltrexon wirkung naltrexon og campral
saroten overdosis kforgiftning.site saroten 40
a) může letět, krajní poloha centráže nebude překročena
saroten overdosis saroten graviditet saroten 40
b) nemůže letět, krajní poloha centráže by byla překročena
c) může letět, krajní poloha centráže bude překročena zanedbatelně

Máte připomínku nebo námět k Aerowebu?
Budeme potěšeni za každý váš námět nebo připomínku. Stále je co zlepšovat :-)


Číslo publikace ISSN 1801-6847. Copyright (c) 2005-2014 Aeroweb.cz. All rights reserved.
Server provozuje společnost Mavisys, s.r.o.